Kursy i staże dla księgowych.

 


Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej (wcześniej Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju) sp. z o.o. jest realizatorem projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących prac i pozostających bez zatrudnienia; Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych z Subregionu Centralnego województwa śląskiego z terenu miast OSI, które zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie samodzielnego księgowego.
Nabór do drugiej edycji wsparcia (kursy i staże z zakresu księgowości)  będzie trwał do połowy sierpnia, niemniej do kolejnych edycji można  zgłaszać się w trybie ciągłym do czerwca 2022 r.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące/pracujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego na terenie obszaru strategicznej interwencji (OSI)*, które należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zwłaszcza te, należące do co najmniej jednej z poniższych, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety;
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

lub

 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym).

*Gminy objęte wsparciem:

Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Tychy, Będzin (powiat będziński), Czeladź (powiat będziński), Wojkowice (powiat będziński), Poręba (powiat zawierciański), Sosnowiec, Woźniki (powiat lubliniecki), Kalety (powiat tarnogórski), Radzionków (powiat tarnogórski), Tarnowskie Góry (powiat tarnogórski), Knurów (powiat gliwicki), Pyskowice  (powiat gliwicki), Orzesze (powiat mikołowski), Bieruń (powiat bieruńsko-lędziński), Toszek (powiat gliwicki), Łazy (powiat zawierciański), Ogrodzieniec (powiat zawierciański), Mikołów (powiat mikołowski), Imielin (powiat bieruńsko-lędziński), Lędziny (powiat bieruńsko-lędziński), Sośnicowice (powiat gliwicki), Pszczyna (powiat pszczyński), Szczekociny (powiat zawierciański), Lubliniec (powiat lubliniecki), Łaziska Górne (powiat mikołowski), Pilica (powiat zawierciański), Siewierz (powiat będziński).

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 • dwustopniowe kursy* w zawodzie księgowego zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje, tj.:

–  Kurs podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301) – I stopień certyfikacji (80 h)

–  Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (kod wg klasyfikacji zawodów: 241103)- II stopień certyfikacji (180 h);

 • 3 miesięczne staże zawodowe (dla co najmniej 48 osób)
 • spotkania z Doradcą Zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania
 • wsparcie pośrednika pracy przez cały okres trwania projektu.

*certyfikowane kursy księgowe prowadzone są przez Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach

WSPARCIE DODATKOWE:

 • podczas szkoleń: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW podczas szkolenia, materiały dydaktyczne, catering.
 • podczas staży: stypendium stażowe, badanie lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie opiekuna stażysty.

CEL PROJEKTU:

 • Celem głównym projektu jest podjęcie lub poprawa warunków zatrudnienia 72 osób w wieku powyżej 30 r.ż., zamieszkujących/pracujących na terenie SC WSL OSI, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zwłaszcza znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, bądź też zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, do 31.12.2022 r.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu: 43 osoby
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 43 osoby
 • Odsetek osób pracujących, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (efektywność zawodowa): 25 %
 • Odsetek uczestników/uczestniczek w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, (…), którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa: 45 %
 • Odsetek uczestników/uczestniczek nie należących do ww. grup, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnieniowa): 60 %

 

 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.
 • Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Poddziałanie 1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących prac i pozostających bez zatrudnienia
 • Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
 • Okres realizacji projektu: 01.2021 – 31.12.2022r.
 • Wartość projektu: 1 314 941,18 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich:  1 249 194,12 zł

BIURO PROJEKTU:

GAPR Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

Wincentego Pola 16 pok. 002 ( parter)

email: kwalifikacje@gapr.pl


Źródło : https://gapr.pl/