Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu MPZP dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formy konsultacji
Spotkania otwarte:

 • za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag,
  w Urzędzie Miasta Tychy – z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limitem uczestników wynoszącym 5 osób;
  Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres:  lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.

Zbieranie uwag w formie:

 • pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy;
 • elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka);
 • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Rozpatrzenie uwag w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy.
Forma i tryb konsultacji oraz rozpatrzenia uwag wynika z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

Czas trwania konsultacji:

 • 2 marca – 30 marca 2021 r. – wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu:
 • 11 marca 2021 r. – spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag (zakładka: Zamierzenia władzy / Obwieszczenia / Zagospodarowanie przestrzenne / 2021 / Luty),
 • 18 marca 2021 r. – spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach;
 • 2 marca – 16 kwietnia 2021 r. – możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej albo pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 100 Tychy, tel. 32-776-3701, 32-776-3706 email: urbanistyka@umtychy.pl.Źródło : https://razemtychy.pl/