Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu MPZP.

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179  w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formy konsultacji

Spotkania otwarte:

  • za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag,
  • w Urzędzie Miasta Tychy – z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limitem uczestników wynoszącym 5 osób;

Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres:  lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.

Zbieranie uwag w formie:

  • pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy;
  • elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka);
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl„>urbanistyka@umtychy.pl.
  • Rozpatrzenie uwag w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy.

Czas trwania konsultacji

  • 19 stycznia – 16 lutego 2021 r. – wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu:
  • 21 stycznia 2021 r. – spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag (zakładka: Zamierzenia władzy / Obwieszczenia / Zagospodarowanie przestrzenne / 2021 / Styczeń),
  • 4 lutego 2021 r. – spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach;
  • 19 stycznia – 2 marca 2021 r. – możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej albo pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl„>urbanistyka@umtychy.pl.

Nazwa i adres własciwej jednostki ogranizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, tel. 32-776-3701, 32-776-3706.


Źródło : https://razemtychy.pl/