Ogłoszenie o naborze Wykonawców w ramach Projektu grantowego OZE.

 


Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór Wykonawców do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór Wykonawców do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/346/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 listopada 2020r.

Zakres projektu obejmuje dostawę i montaż:

  • Instalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne),
  • Instalacji solarnych (kolektory słoneczne),
  • Pomp powietrznych do c.o. oraz c.w.u.,
  • Pomp powietrznych do c.w.u.,
  • Kotłów na biomasę.

Termin składania wniosków:

Nabór prowadzony jest od 26 listopada 2020r . w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Miejsce składania wniosku:

Wniosek o wpis na listę Wykonawców (zał. nr 17 do Regulaminu) wraz z wymaganymi dokumentami (zał. Nr 18 do Regulaminu) należy złożyć w Punkcie Obsługi Grabntobiorców (POG) ul. Barona 30, 43-100 Tychy „Balbina Centrum”, pok. 325 we wtorki w godz. od 11:00 do 17:00 i w czwartki w godz. od 8:00 do 15:00 lub Urzędzie Miasta Tychy (BOK) w poniedziałki i środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz piątki w godz. od 7.30 do 13.30 lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres POG lub Urzędu Miasta Tychy.

Weryfikacja wniosków:

Ocena złożonych wniosków pod względem formalno – merytorycznym zostanie wykonana zgodnie z zapisami Regulaminu.

Lista Wykonawców:

  1. Lista Wykonawców ogłoszona będzie na stronie projektu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
  2. Lista Wykonawców będzie aktualizowana przez Operatora Projektu.

WAŻNE:

Przed złożeniem wniosku o wpis na listę Wykonawców należy zapoznać się z regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego, do pobrania na:


Źródło : http://umtychy.pl/