Konkurs plastyczny „Gwiazdkowe Anioły”.

 


Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. „Gwiazdkowe Anioły”. Bliższe informacje w regulaminie oraz w placówce, tel. 32 227 58 12

Temat  konkursu bezpośrednio nawiązuje do ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

i tradycyjnych ozdób świątecznych, jakimi są między innymi Anioły .

Celem konkursu jest :

– rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży

– wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

– inspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych w oparciu o tradycyjne wzory ozdób świątecznych

– podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji  związanych ze świętami

– zachęcenie dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania poprzez zaangażowanie w pracę twórczą

Uczestnicy

Dzieci i młodzież w wieku 5 do 15 lat

Warunki konkursu

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max.3 prace formatu A3,  wykonane dowolną techniką tj. malowane, rysowane, wyklejane, zrobione z gliny, masy solnej,  kartonu, tkaniny, wełny lub innych materiałów . Formy przestrzenne, figurki powyżej 10 cm średnicy nie będą przyjmowane ze względu na brak możliwości eksponowania. Anioły wiszące muszą mieć zawieszkę! Wszystkie prace powinny zawierać dane autora – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania lub placówki prowadzącej, tel. kontaktowy. W widocznym miejscu (z przodu pracy) należy umieścić imię, nazwisko i wiek autora, a wszystkie pozostałe dane na odwrocie pracy.

 Ocena prac

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

I kat.        5 – 7 lat

II kat.       8 – 10 lat

III kat.      11 – 12 lat

IV kat.      13 – 15 lat

Ogłoszenie wyników

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na uroczyste rozstrzygniecie konkursu, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w dniu 8 grudnia  2020 r. o godz.16.00 do Spółdzielczego Domu Kultury „Tęcza”.

Uwagi

– Prace nagrodzone  pozostają do dyspozycji organizatora.

– Pozostałe można odbierać do końca lutego 2021 r, po tym terminie prace nieodebrane przechodzą również do dyspozycji organizatora.

Za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy niezawinione przez organizatorów nie ponosimy odpowiedzialności.

Instytucje biorące udział w konkursie muszą przy składaniu prac przedstawić listę uczestników (według załącznika), która będzie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji na zewnątrz celem udostępnienia organizatorowi danych osobowych osób małoletnich.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez TSM OSKARD danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych  zarówno dla osób fizycznych jak i placówek dydaktycznych stanowi załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego regulaminu dostępny na stronie WWW.oskard.tychy.pl                   

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac     konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/