Stypendium szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2020/2021.

 


Aktualna informacja na temat stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wraz z aktualnymi dokumentami do pobrania. 

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2020 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).
Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Tychy,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:

 • zajęcia z języka obcego,
 • zajęcia plastyczne, muzyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.

2. Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym.

3. Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki, a mianowicie na:

 • zakup podręczników (tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne), map, globusa oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymaganymi przez szkołę,
 • pomoce i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
 • opłata za Internet (w roku szkolnym), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;
 • strój sportowy (kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć  30% kwoty przyznanego stypendium) wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa:

1. spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze,

2. koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze,

3. getry – maks. 1 szt. w semestrze,

4. skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – maks. 2 pary w semestrze,

5. dres –maks. 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza,

6. kąpielówki – maks. 1 szt. na semestr,

7. kostium pływacki – maks. 1 szt. na semestr,

8. czepek – maks. 1 szt. na semestr,

9. okulary pływackie – maks. 1 szt. na semestr.,

10. obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,

11.  klapki na basen – maks. 1 para.

 • inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.

4.Całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów), tj. na:

 • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
 • wyżywienie.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi miesięcznie 248 zł.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1.      złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

2.      dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

Do wniosku dołączyć należy:

w przypadku zatrudnienia:

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

w przypadku utraty dochodu:

 • dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

w przypadku otrzymywania alimentów:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

w przypadku niealimentacji:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

– na zasadach ogólnych:

 • oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

– opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

w przypadku pobierania renty/emerytury:

 • decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Druki wniosku wraz załącznikami dostępny jest na stronie www.oswiata.tychy.pl.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2020 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku (al. Piłsudskiego 12).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

–  dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.

– dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020  r.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.
Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

3.      Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w formie autowypłaty w terminie wskazanym w decyzji.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.
Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Agnieszka Piszczek -Inspektor Działu Organizacyjno–Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, tel. (32) 32 32 424, pok. 209

 
Załączniki:


Zasiłek szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)
Podmioty uprawnione do ubiegania się/ przyznania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

– rodzic,
– inny przedstawiciel ustawowy ucznia
– pełnoletni uczeń
– dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica,
 • klęska żywiołowa,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • utrata pracy przez rodzica (ze stażem co najmniej 5 lat),
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie.

 

Formy udzielania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 7 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111)).

Druk wniosku dostępny jest na stronie www.oswiata.tychy.pl.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zdarzenie losowe należy złożyć w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Agnieszka Piszczek –  Inspektor Działu Organizacyjno–Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, tel. (32) 32 32 424, pok. 209

Załączniki:Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/