Zielone Kontrole w Bieruniu.

 


Bieruńska Straż Miejska rozpoczyna kompleksowe kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Może się ich spodziewać każdy właściciel nieruchomości.

Straż Miejska sprawdzi czym palimy w piecu i jak segregujemy śmieci!

Intencją tych kontroli nie jest nakładanie mandatów, lecz przede wszystkim edukacja – zapewniają funkcjonariusze Straży Miejskiej. Oczywiście w przypadku daleko idących uchybień i braku poprawy przy ponownej kontroli należy liczyć się także z karami finansowymi. Ale nie chodzi o to, by kogoś “przyłapać” na błędach wynikających najczęściej z niewiedzy, lecz o to, by wyjaśniać wątpliwości i edukować. Podczas takiej kompleksowej kontroli strażnicy sprawdzą palenisko, pojemniki na odpady i zbiornik asenizacyjny (szambo). Podobne kontrole odbywają się na terenie całego kraju, a wynikają z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Według tej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent sprawują kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska na terenie gmin.

Jak wiadomo, prawo nakłada na nas w kwestii ochrony środowiska szereg obowiązków – m.in. obowiązek segregowania śmieci, używania w instalacjach grzewczych paliwa o określonych parametrach czy wymiany kotłów nie spełniających odpowiednich norm. Zabrania też np. składowania odpadów niebezpiecznych bez odpowiednich zezwoleń i zabezpieczeń. To wszystko będzie sprawdzać straż miejska, która skontroluje zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i firmy działające na terenie Bierunia.

Strażnicy miejscy rozpoczną kontrolę od kosza na śmieci – sprawdzą czy odpady są prawidłowo segregowane, czy do kosza na odpady zmieszane nie trafiają np. butelki czy opakowania, które nie powinny się tam znaleźć. Sprawdzą też czy na terenie posesji nie są składowane odpady niebezpieczne (np. oleje samochodowe, akumulatory, farby czy lakiery). Następnym punktem kontroli będzie zbiornik asenizacyjny, czyli tzw. szambo – czy jest szczelne, czy spełnia normy techniczne i czy nie dochodzi do wycieków. Wreszcie kontrola obejmie palenisko – czy spełnia ono wymogi określone w uchwale antysmogowej, w jakim jest stanie technicznym, co jest w nim spalane.

Z każdej kontroli zostanie sporządzony protokół. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mieszkańcy zostaną pouczeni, otrzymają też materiały informacyjne. Strażnicy miejscy wytłumaczą jak prawidłowo segregować odpady, czego nie wolno spalać w piecach, poinformują do kiedy trzeba wymienić przestarzały kocioł, jak uzyskać dofinansowanie itp. W przypadku poważnych nieprawidłowości możliwe będzie przeprowadzenie powtórnej kontroli, a przy braku poprawy – będa nakładane kary.

Jednak najważniejszym zadaniem kontrolujących jest edukacja: informowanie o obowiązujących przepisach prawa i pomoc przy wdrażaniu ich w codzienne życie. Urząd Miejski w Bieruniu przygotowuje specjalną linię “zielonych” gadżetów, które także będą wręczane podczas wizyt Straży Miejskiej.

 Ekologia nie jest już dziś tylko modą. to nasz obowiązek, zapisany w przepisach prawa – mówi burmistrz Krystian Grzesica. – Musimy przejść na myślenie ekologiczne, bo to się opłaca. Nie tylko dlatego że unikniemy kary czy mandatu. Chodzi także o efekt zdrowotny. Poza tym w czystym, zielonym i ekologicznym mieście lepiej się żyje. Ludzie chętniej wybierają je na miejsce zamieszkania, wartość działek rośnie, budżet miasta zyskuje. Dlatego warto podjąć wspólny wysiłek, by uczynić Bieruń takim zielonym miastem.

Straż Miejska ma prawo wejść na teren nieruchomości zamieszkałej w godzinach 6-22, a w przypadku działalności gospodarczej – przez całą dobę. Do przeprowadzenia kontroli nie jest wymagany nakaz sądowy ani obecność policji – podstawą prawną są przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Za utrudnianie przeprowadzenia kontroli grożą sankcję wynikające z kodeksu karnego, włącznie z karą pozbawienia wolności do lat 3.

PRZYPOMNIJMY: Z dniem 1 sierpnia wchodzą w życie zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami:

  • właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady (m.in. przedsiębiorcy) będą musieli zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych. Miasto będzie kontrolowało czy dany podmiot zawarł taką umowę i czy zadeklarowana ilość i częstotliwość odbiorów odpowiada potrzebom danej nieruchomości.
  • mieszkańcy, którzy deklarują kompostowanie odpadów zielonych na własnej posesji otrzymają zniżki (2 zł od osoby) w opłacie za odbiór odpadów.
  • zmniejszone zostaną limity i częstotliwość odbioru dla niektórych frakcji odpadów (zielonych, budowlanych).

 Źródło : https://www.bierun.pl/