Informacja dotycząca zmiany terminów rekrutacji.

 


Zmianie ulegają niektóre terminy, sposoby ogłaszania listy kandydatów i przyjętych oraz potwierdzania woli uczęszczania do przedszkola, szkoły.

Aktualne informacje na portalu Miejskiego Centrum Oświaty

W związku z podjęciem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. z późn. zm. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021:
1) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
2) do klas I szkół podstawowych,
3) do oddziałów sportowych klas IV szkół podstawowych
4) do oddziałów dwujęzycznych klas VII szkół podstawowych
zmianie ulegają niektóre terminy, sposoby ogłaszania listy kandydatów i przyjętych oraz potwierdzania woli uczęszczania do przedszkola/szkoły.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie tyskiej oświaty.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Rodzice w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2020 r. potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do placówki elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki (wzór oświadczenia na stronie).
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 poprzez publikację na stronie internetowej placówki lub będzie można uzyskać informacje wysyłając zapytanie mailowo na adres konkretnego przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 

31 marca 2020 r. nastąpi ogłoszenie na stronach szkół w których przeprowadzano próby sprawności fizycznej listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tych prób.
Również 31 marca 2020 r. podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I poprzez publikację na stronie internetowej placówki.
Do 3 kwietnia 2020 r. następuje potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego, woli uczęszczania do danej szkoły następuje przez zaznaczenie tego elektronicznie w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się lub drogą e-mailową na adres szkoły.
Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych również będzie miała miejsce na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja do klas oddziałów sportowych IV szkół podstawowych

W rekrutacji tej wydłużono termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do 15 maja 2020 r. , a ogłoszenie list kandydatów którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej oraz kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego klasy IV nastąpi 18 maja 2020 r. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas VII szkół podstawowych

W rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych zmieniono termin:
– złożenia wniosku o przyjęcie – do 15 maja 2020 r.,
– przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych – do 22 maja 2020 r. (szczegóły w sekretariacie szkoły z oddziałami dwujęzycznymi),
– ogłoszenia listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych – do 5 czerwca 2020 r.

Pozostałe terminy pozostają bez zmian.


Źródło : http://umtychy.pl/