Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia.

 


Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Tym razem mieszkańcy będą mogli zdecydować o podziale 900 tysięcy złotych. Już od poniedziałku 17 czerwca będzie można zgłaszać swoje propozycje projektów i pomysły, które będą mieć szanse na realizację w 2020 rokuNa pomysły mieszkańców czekamy do 14 lipca br.

Nowością w rozpoczynającej się właśnie edycji BO jest brak podziału na okręgi konsultacyjne, co oznacza, że mieszkańcy Bierunia mogą zgłaszać propozycje projektów dotyczące dowolnego rejonu miasta. Przypomnijmy, że do tej pory zgłaszane przez mieszkańców projekty dotyczyć musiały okręgu konsultacyjnego, w którym autor danego projektu zamieszkiwał. W nowej edycji nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Istnieje również możliwość zgłaszania projektów ogólnomiejskich, na które wydzielono w tym roku 200 tys. zł.

Wspólnie zdecydujmy na jakie pomysły przeznaczyć środki z budżetu miasta. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Bierunia! Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2020 roku?

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to nowoczesna formuła zarządzania finansami miasta, zgodnie z którą mieszkańcy mają okazję zdecydować o przeznaczeniu części samorządowego budżetu. W tym roku bierunianie już po raz piąty będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, a następnie wybrać najlepsze z nich w głosowaniu. Warto włączyć się w ten proces, bo dzięki temu zyskujemy bezpośredni wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Naprawa chodnika, urządzenie podwórkowego zieleńca, organizacja sąsiedzkiego pikniku, czy też doposażenie placu zabaw lub siłowni – wszystkie te działania mogą zostać zrealizowane właśnie poprzez budżet obywatelski.

Co się wydarzyło do tej pory?

Budżet obywatelski w Bieruniu, znany wcześniej pod nazwą „partycypacyjny”, po raz pierwszy pojawił się w 2015 roku. Dotychczas w ramach tego budżetu wybrano do realizacji 75 projektów (21 w 2016, 19 w 2017, 24 w 2018, 11 w 2019). Najliczniejszą grupę stanowiły projekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym, doposażenie w sprzęt bieruńskich OSP oraz remonty chodników.

Co przed nami?

Obecnie rozpoczynamy w Bieruniu piątą edycję budżetu obywatelskiego, podczas której będzie można zgłaszać i wybierać pomysły, które zostaną zrealizowane w 2020 roku.


NABÓR PROJEKTÓW ROZPOCZYNAMY W PONIEDZIAŁEK 17 CZERWCA!

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Bierunia będą mieli wiele ciekawych propozycji, dzięki którym nasze miasto będzie ładniejsze, bezpiecznejsze i bardziej przyjazne.

Jakie projekty można zgłaszać i kto może być ich autorem?

Swój projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bierunia, który ukończył 16 lat. Zgłoszone projekty dotyczyć mogą dowolnego rejonu Bierunia lub całego miasta (projekty ogólnomiejskie). W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane zadania o charakterze lokalnym, należące do zadań własnych gminy i możliwe do realizacji w ciągu 2020 roku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

a) zakładające sporządzenie wyłącznie projektu, koncepcji bądź planu przedsięwzięcia,

b) niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami,

c) niespełniające kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców,

d) służące tylko określonej grupie mieszkańców lub określonemu podmiotowi.

e) generujące znaczne koszty utrzymania w kolejnych latach,

f) przekraczające jeden rok budżetowy


Jak wypełnić wniosek?

Wystarczy wypełnić formularz online dostępny na stronie internetowej:

Nowa odsłona strony wystartuje w poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku

Gorąco zachęcamy, aby w pierwszej kolejności korzystać z możliwości zgłaszania propozycji projektów przez formularz online. Natomiast jeśli nie ma się takiej możliwości, to jego wersję papierową można również otrzymać w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego lub w punktach konsultacyjnych.

Wypełnione formularze papierowe wraz z załącznikami należy:

  • złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń lub w Punkcie Konsultacyjnym.
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski 2020”.
  • przesłać scany za pomocą poczty e-mail na adres urzad@um.bierun.pl, lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, pod warunkiem, że formularz wraz z załącznikami będą stanowiły skan oryginałów dokumentów.

W formularzu opisujemy szczegółowo swój projekt, wyjaśniamy skąd płynie potrzeba jego realizacji, wskazujemy precyzyjną lokalizację oraz przedstawiamy orientacyjny kosztorys. Do zgłoszenia należy także dołączyć podpisy co najmniej 15 mieszkańców Bierunia popierających dany pomysł, którzy ukończyli 16 lat oraz stosowne oświadczenia określone w formularzu.

Jaka pula środków do wydania?

Na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia przeznaczono kwotę  900 000 zł.

  • 200 000 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim
  • 680 000 zł na projekty dotyczące określonego rejonu miasta

Warto pamiętać! Zanim wypełnisz i prześlesz formularz upewnij się, że:
projekt spełnia następujące kryteria: tematyka projektu mieści się w zadaniach własnych miasta, jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, tj. w 2020 roku, z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

Propozycje projektów, które zostaną złożone w ramach V edycji, będą mogły ulec pewnej modyfikacji na dalszych etapach – podczas szczegółowej weryfikacji prowadzonej w lipcu i sierpniu oraz w oparciu o sugestie zgłoszone przez innych mieszkańców podczas otwartych spotkań organizowanych w miesiącu sierpniu. Ostateczna decyzja o zmianie zakresu projektu należeć będzie jednak zawsze do jego autora.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020:

  • 17 czerwca – 14 lipca br.– konsultacje pomysłów i zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia
  • 15 lipca – 14 sierpnia br. – weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów
  • 16 sierpnia – 30 sierpnia br. – prezentacja zgłoszonych  projektów na spotkaniach z mieszkańcami
  • 2 – 15 września br. – głosowanie mieszkańców na projekty
  • do 30 września br. – ogłoszenie wyników głosowania

Dodatkowo wszystkich informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, tel.: (32) 708 09 51.


Źródło  :https://www.bierun.pl/