MZBM Tychy : Zmiana stawek za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

 


O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 20 i art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, tj.) oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, tj.) zgodnie z decyzją Nr GL.RET.070.7.11.2018.EK oraz decyzją Nr GL.RET.070.7.8.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach oraz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach informuje, że z dniem 22.05.2019 r. stawka opłaty zaliczkowej za:

1. dostarczenie wody do lokali mieszkalnych wynosi: 5,90 zł/m3

2.  odprowadzenie ścieków z lokali mieszkalnych wynosi: 7,13 zł/m3


Źródło : https://mzbm.tychy.pl/