Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami w gminie Bieruń w 2019 roku.

 


Od 1 czerwca zmienią się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 25 kwietnia 2019 roku Rada Miejska w  Bieruniu przegłosowała nowe stawki.

Wzrost stawek to konsekwencja wzrostu opłat środowiskowych za składowanie i magazynowanie odpadów, a także konieczność zrównoważenia kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami.

Koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów obejmują:

  • Koszty odbioru transportu odpadów komunalnych
  • Koszty zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  • Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Koszty obsługi administracji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Bieruń
  • Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Wzrost opłat za wywóz śmieci nastąpił już w większości okolicznych gmin. Miasto Bieruń przez długi czas broniło się przed podwyżkami stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednak dalsze utrzymywanie dotychczasowych stawek  nie jest już możliwe. Również w naszym mieście nastąpią podwyżki opłat za wywóz śmieci, choć będą one stosunkowo łagodne.

Na Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25.04.2019 roku uchwalono następujące wysokości stawek:

 Nieruchomości zamieszkałe:

  • 16 zł od osoby/m-c (odpady segregowane),
  • 10 zł od 5-tej osoby zamieszkującej nieruchomość/m-c (odpady segregowane),
  • 32 zł od osoby/m-c (odpady niesegregowane).

Nieruchomości niezamieszkałe

  • Stawki od pojemników (odpady segregowane)

120 l – 18 zł

240 l – 34 zł

1100 l – 100 zł

  • Stawki od pojemników (zmieszane odpady komunalne – niesegregowane)

120 l – 36 zł

240 l –  68 zł

1100 l – 200 zł


Źródło : https://www.bierun.pl/