Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 


Dane z końca roku 2018 wskazują, że gmina Bojszowy jest zamieszkana przez 7319 osób, z których 82 % stanowią mieszkańcy wyposażeni w kanalizację sanitarną.

Co się dzieje ze ściekami wytworzonymi przez pozostałych mieszkańców?

Można tu wskazać kilka możliwości, oprócz dobrze funkcjonujących przydomowych oczyszczalni ścieków – choć nie każda działa dobrze – w ilości 254 szt., na terenie miejscowości znajduje się 129 zbiorników bezodpływowych. Zarówno te pierwsze, jak i drugie mogą mieć ujemny wpływ na stan środowiska naturalnego, a wynikają często z szukania dość łatwych oszczędności finansowych: nielegalne podłączenie do kanalizacji deszczowej, odprowadzanie do najbliższego rowu lub cieku, bezpośrednio na powierzchnię ziemi, a przez to do gleby.

Tutejsi urzędnicy będą sprawdzać stan faktyczny i sposób postępowania ze ściekami na nieruchomościach nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. W związku z tym Wójt gminy Bojszowy wzywa wszystkie te osoby o okazanie ostatniego rachunku z wywozu oraz umowy podpisanej z uprawnionym przedsiębiorcą do końca maja 2019 roku.

Na podstawie Art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2, Art. 5 ust. 1 pkt. 3b, Art. 6 ust. 1 i ust. 1a oraz Art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) Wójt Gminy Bojszowy wzywa wszystkie osoby korzystające ze zbiornika bezodpływowego i/lub przydomowej oczyszczalni ścieków do udokumentowania umów z uprawnionym przedsiębiorstwem i dowodów uiszczenia opłat za ich prawidłowe opróżnianie.
Dokumenty należy okazać w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej tutejszego urzędu, ul. Gaikowa 35, pokój numer 10 do dnia 30.05.2019 r.
osoba do kontaktu: Beata Łabuś tel. 32 218 93 66 wew. 123


Źródło : https://bojszowy.pl/