Modernizacja oczyszczalni ścieków na półmetku.

 


Połowa nowej oczyszczalni ścieków jest już gotowa. Wszystkie procesy technologiczne regulowane są obecnie przez system komputerowy. Aktualnie w ramach inwestycji prowadzone są prace ziemne związane z makroniwelacją terenu.

Przypomnijmy, że od 2017 roku w Bieruniu realizowany jest projekt pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ulicy Soleckiej”.

Beneficjentem projektu i jego koordynatorem jest Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Celem głównym projektu jest ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie naszego miasta, poprzez przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. Warto podkreślić, że obiekt ten był już przestarzały i wymagał kompleksowej modernizacji. Infrastruktura towarzysząca wchodząca w skład sytemu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków była już bardzo zużyta.

W ramach realizacji projektu zwiększy się liczba ludności korzystającej z ulepszonego sytemu oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczona zostanie ilość substancji szkodliwych powstających w procesie oczyszczania ścieków (w tym substancji organicznych i biogennych), a ponadto nastąpi znaczna poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Mimo zimy roboty budowlane na terenie oczyszczalni przy ulicy Soleckiej prowadzone były bez przeszkód. Realizowano prace ziemne związane z makroniwelacją terenu. Zasypano już rowy cyrkulacyjne, a cały teren znacznie podniesiono. Oczyszczalnia zajmować będzie docelowo hektar. To o ponad połowę mniej niż dotychczas. Wszystkie prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Całkowita wartość projektu: 16 398 476,65 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 999 071,13 zł.
Wartość dofinansowania – 8 499 210,46 zł


Źródło : https://www.bierun.pl/