Konsultacje Społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego.

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Bierunia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Szanowni Państwo. Na mocy zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wyłączne kompetencje w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, uzyskała Rada Miasta. Zgodnie z art. 5a ust. 7 musi ona ustalić m.in.: wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, zasady ich oceny, przeprowadzania głosowania i ustalenia wyników oraz tryb odwoławczy.

W związku z powyższym przedstawia się projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu dot. zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w celu uzyskania opinii mieszkańców i organizacji pozarządowych i zbudowania ostatecznego ich kształtu.

Niniejszy projekt został opracowany na bazie rozwiązań z ubiegłego roku, które obowiązywały na mocy zarządzenia nr B.0050.97.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 27 kwietnia 2018 r. i dostosowany do wymogów zmienionej ustawy o samorządzie gminnym.

Konsultacje potrwają od 11 do 18 marca.

Aby wziąć w nich udział należy wypełnić formularz uwag i propozycji zmian do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu dot. zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego i złożyć go:

– za pomocą platformy konsultacje.bierun.pl – bezpośredni adres do ankiety – ANKIETA

– osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

– pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub skanu kwestionariusza
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@um.bierun.pl.

Formularz dostępny jest  w kancelarii Urzędu Miejskiego lub do pobrania u dołu strony.

Projekt uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego również dostępny jest u dołu strony.

Zapraszamy również na spotkanie podsumowujące konsultacje, które odbędzie się 18 marca br. o godz. 17:00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt tel. 32 324 24 10 lub 500 032 699

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to nowoczesna formuła zarządzania finansami miasta, zgodnie z którą mieszkańcy mają okazję zdecydować o przeznaczeniu części samorządowego budżetu. W tym roku bierunianie już po raz piąty będą mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, a następnie wybrać najlepsze z nich w głosowaniu. Warto włączyć się w ten proces, bo dzięki temu zyskujemy bezpośredni wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Naprawa chodnika, urządzenie podwórkowego zieleńca, organizacja sąsiedzkiego pikniku, czy też doposażenie placu zabaw lub siłowni – wszystkie te działania mogą zostać zrealizowane właśnie poprzez budżet obywatelski.

Co się wydarzyło do tej pory?

Budżet obywatelski w Bieruniu, znany wcześniej pod nazwą „partycypacyjny”, po raz pierwszy pojawił się w 2015 roku. Dotychczas w ramach tego budżetu wybrano do realizacji 88 projektów (21 w 2016 r., 19 w 2017 r., 24 w 2018 r., 24 w 2019 r.). Najliczniejszą grupę stanowiły projekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym, doposażenie w sprzęt bieruńskich OSP, czy też remonty chodników.


Źródło : https://www.bierun.pl/