Powiatowy Urząd Pracy w Tychach – podsumowanie 2018 roku.

 


Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

 • 614 osób bezrobotnych skorzystało z programów aktywizacji zawodowej w 2018 roku
 • powstało 116 nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy wsparciu finansowym z urzędu pracy
 • o efektywności realizowanych form pomocy Świadczy wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony po zakończeniu udziału w programach aktywizacji zawodowej, który za 2017 rok wyniósł 83,39%
Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 • 434 pracowników i przedsiębiorców skorzystało z możliwości udziału w kształceniu zawodowym finansowanym przez Powałowy urząd Pracy w Tychach ze środków z KĘS.

Zatrudnienie cudzoziemców.

 • Zarejestrowano 6538 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z czego w przeważającej większości dla obywateli Ukrainy.
Liczba zgłoszonych miejsc pracy.
 • Do PUP Tychy wpłynęło 10 067 ofert pracy na wolne stanowiska pracy
Bezrobocie w liczbach.
 • Liczba osób bezrobotnych na koniec 2018 roku wyniosła • 2153 osoby w tym 1241 kobiet 21,6 % osób bezrobotnych na koniec roku posiadało prawo do zasiłku z tytułu bezrobocia
Realizowane programy.
 • „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach” program współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO
 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim* program współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER
 • „Work for Job – przez praktykę do pracy” program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii w ramach projektu CZAS NA STAŽ — granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER
 • „Trafny Wybór” • program planowania kariery edukacyjnej i zawodowej dla uczniów klas II liceów ogólnokształcących
 • „Praca dla Seniora” — program aktywizacji zawodowej seniorów
 • „Jak szukać pracy’ – kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców w poszukiwaniu zatrudnienia lub podejmowaniu działalności gospodarczej realizowane w ramach programu Rewitalizacji dla miasta Tychy.


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/