PONE – nabór wniosków na 2019 r. w zakresie termomodernizacji.

 


W listopadzie rozpoczyna się nabór wniosków do IV etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Tychach. Program obejmuje termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Urząd Miasta Tychy informuję, że w dniach   7, 9, 14 i 16 listopada 2018r.    przeprowadzony zostanie nabór wniosków na IV etap Programu ograniczenia niskiej emisji miasta Tychy, w zakresie udzielenia dotacji na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych (ocielenie ścian, dachów, stropodachów lub wymianę okien).

Wnioski przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji   (POK),   który mieści się przy ul. Barona 30, I piętro, pok. 216. POK czynny jest:

–    środa: 9.00-18.00

–    piątek: 9.00-16.00

Nabór wniosków prowadzony będzie zgodnie z zaktualizowanym   Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montaż instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/352/18 z dnia 19 października 2018r.

Wnioski na termomodernizację budynków dostępne są:

–    na   stronie   internetowej Urzędu Miasta Tychy : umtychy/niskaemisja,

–    w POK PONE ul. Barona 30,

–   w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 803.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż  6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  (dostępny na stronie:   https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
  2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
  3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
  4. Świadectwo emisyjno – energetyczne posiadanego źródła ciepła, wydane przez akredytowane laboratorium (dotyczy kotłów na paliwo stałe).

Wysokość dofinansowania wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

  1. Na docieplenie ścian – 12 000, 00 zł
  2. Na docieplenie dachu/stropu – 7200,00 zł
  3. Na wymianę okien – 9000,00 zł.

Dofinansowanie do termomodernizacji budynku, będzie możliwe w przypadku, gdy wiek pieca/kotła na paliwo stałe, pracującego dla potrzeb c.o., będzie nie starszy niż 10 lat  i będzie on posiadał certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.

W obiektach, w których źródło ciepła na paliwo stałe będzie starsze niż 10 lat lub nie będzie posiadać odpowiedniego certyfikatu, dofinansowanie na termomodernizację będzie mogło zostać udzielone jedynie pod warunkiem, gdy równolegle z termoizolacją nastąpi wymiana źródła ciepła.

UWAGI:

  1. PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE KOMPLETNE WNIOSKI.
  2. NIEZREALIZOWANE WNIOSKI O UDZIELENIA DOTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZŁOŻONE W ZESZŁYM ROKU POZOSTAJĄ BEZ ROZPATRZENIA.


Źródło : http://umtychy.pl/