Ruszają prace na wałach przeciwpowodziowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim.

 


Po kilku latach starań, ruszają prace przy wałach przeciwpowodziowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim. 24 września br. w obecności przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zastępcy Dyrektora Pani Marii Wisińskiej-Kurz, przedstawiciela Zarządu Zlewni w Katowicach – Pana Mariusza Olszówki oraz przedstawicieli Nadzoru Wodnego w Bieruniu Marka Syguta i Moniki Bernackiej nastąpiło przekazanie placów budów wykonawcom robót. Przekazano place budowy przy ul. Dyrdy w Bieruniu (Czarnuchowice) i przy ul. Wałowej w Bojszowach (Jedlina).

Przekazanie odbyło się w obecności przedstawicieli bezpośrednio zaangażowanych w te inwestycje samorządów powiatu i gmin: Bernarda Bednorza Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiatu Czesława Kłyka  oraz Burmistrza Bierunia Krystiana Grzesicy i Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utraty.

Są to pierwsze inwestycje modernizacyjne wałów Wód Polskich na terenie powiatu. Pierwsza inwestycja w Bieruniu-Czarnuchowicach to zadanie pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński – Etap I”. Zadanie obejmuje przebudowę przepustu wałowego P6 w km 2+466 oraz wykonanie nadbudowy lewego wału przeciwpowodziowego  rzeki Wisły w km 2+450 – 2+579 (projektowanego wału) o długości  L= 129 m wraz z przebudową części napowietrznej linii nN oświetlenia przy ul. Dyrdy. Wykonawcą tego zadania jest Konsorcjum firm:  PBW HYDROMEX Roman Kwiecień i Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula z Dąbrowy Górniczej. Koszt zadania to 1 400 612,67 zł brutto.

Zakres drugiej inwestycji w Bojszowach-Jedlinie to „Przebudowa przepustu fi 800. L=18,5 m oraz wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w przekrojach  LP 34-LP35  na dł. 50m” i obejmuje wykonanie nadbudowy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły pomiędzy przekrojami LP34 – LP35 tj. w km 7+100 – 7+150  o długości  L= 50 m wraz z przebudową przepustu wałowego P-2 w km 7+139 , w ramach dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 – 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy”. Wykonawcą robót jest RPM Spółka Akcyjna z Lublińca. Koszt zadania to 865 823,56 zł brutto.

Obydwa zadania zostaną zakończone do 15 grudnia 2018 roku.


Źródło : https://powiatbl.pl/