Nowy program dopłat do wymiany pieców rusza w Tychach.

 


Od wczoraj można składać wnioski do wymiany starego, nieekologicznego źródła ciepła na nowe – nabór będzie trwał do 15 października. Program jest uzupełnieniem realizowanego w mieście Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5000,00 zł dla jednego budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie obejmuje wymianę wyłącznie nieekologicznych pieców/kotłów węglowych do 4 klasy na: kotły gazowe, podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej, piece zasilane prądem elektrycznym, pompy ciepła oraz kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii.

– Nowy system dopłat stanowi uzupełnienie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tychy i skierowany jest do mieszkańców, którzy nie złożyli wniosku o udział w PONE lub złożyli wniosek, a z różnych przyczyn, również losowych, nie mogą czekać w kolejce na realizację (obecnie to 2020 rok) i są zmuszeni do wymiany swoich źródeł ciepła w tym roku – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania wynosi 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5000,00  dla jednego budynku jednorodzinnego. Łączny koszt realizowanej inwestycji nie może być niższy niż 10.000 zł.

O uruchomieniu nowego programu zdecydowali radni uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018r. Załącznikiem do tej uchwały jest regulamin określający zasady udzielania dofinansowania.

– Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny przed rozpoczęciem planowanej inwestycji złożyć w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku. Wniosek o udzielenie dotacji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Tychy www.umtychy.pl/niskaemisja lub w sekretariacie Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pokój 803 – mówi Anna Warzecha – naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy.

Nabór wniosków trwać będzie w tym roku od 17 września do 15 października. Kolejny nabór prowadzony będzie się od 2 stycznia do 15 października 2019r. lub do wyczerpania środków miasta przeznaczonych na ten cel.

Instalacja nowego urządzenia może nastąpić po zawarciu umowy pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą Miasta Tychy. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji.

W latach 2016-2017 w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wymienionych zostało 546 kotłów oraz zamontowano 50 instalacji solarnych. W tym roku w ramach programu wymienionych będzie kolejnych 385 kotów oraz 50 inwestycji związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych

  Program ograniczenia niskiej emisji Zmiana systemu ogrzewania
Zasady udziału Zawarte w regulaminie – załącznik do Zarządzenia NR 0050/57/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 lutego 2018r Zawarte w regulaminie – załącznik do uchwały NR L/844/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Kto może starać się o dotacje Właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych Właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych
Kotły podlegające wymianie –     Zasypowe piece węglowe, bez kryterium wiekowego

–     kotły na paliwa stałe (węglowe, na biomasę), min. 8 letnie

–     Kotły gazowe, min. 10 letnie

–     Kotły olejowe, min. 8 letnie

Piece/kotły na paliwa stałe (węgiel, biomasa), do 4 klasy, bez kryterium wiekowego
Warunek udziału Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta PONE ul. Barona 30, pok. 216,

W środy od godz. 9 do 18

W piątki od godz. 9 do 16

Złożenie wniosku w Wydziale Komunalnym Ochrony Środowiska                                               i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, pok. 803, w godzinach pracy urzędu.

–       w roku 2018 w terminie od                17 września do 15 października

–       od roku 2019 w terminie od

2 stycznia do 15 października

Wnioski Do pobrania:

–       W BOK PONE ul. Barona 30

–       www.umtychy.pl/niskaemisja

–       www.niskaemisja.ekoscan.pl

–       Wydziale Komunalnym Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, pok. 803

Do pobrania:

–       www.umtychy.pl/niskaemisja

–       Wydziale Komunalnym Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, pok. 803

Termin realizacji wniosku Aktualne przyjmowane są wnioski planowane do realizacji w 2020r. Realizacja wniosku do 15 listopada danego roku kalendarzowego.
Wysokość dofinansowania 9.600,00 zł – przy wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy, podłączenie do PEC, pompę ciepła, energię elektryczną

7.200,00 zł- przy wymianie kotła węglowego na kocioł węglowy lub na biomasę klasy 5,

7.200,00 zł – przy wymianie kotła gazowego na kocioł gazowy

5.000,00 zł – przy wymianie kotła na palio stałe na kocioł węglowy lub na biomasę klasy 5, kocioł gazowy, podłączenie do PEC, pompę ciepła, energię elektryczną

 

 

Minimalna wartość modernizacji 10.000,00 zł 10.000,00 zł
Dokument określający wartość modernizacji. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wybranego Wykonawcę Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wybranego Wykonawcę
Umowa Umowa trójstronna zawierana pomiędzy Operatorem (reprezentującym Gminę Miasta Tychy)– Mieszkańcem – Wykonawcą, przed realizacja inwestycji Umowa dwustronna zawierana pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Mieszkańcem, przed realizacją inwestycji
Wykonawca Mieszkaniec wybiera wykonawcę z listy sporządzonej przez Operatora programu Brak listy wykonawców, mieszkaniec zmienia swój system ogrzewania za pośrednictwem dowolnego Wykonawcy, który prowadzi działalność w tym zakresie.
Obsługa Programu Operator tj. zewnętrzna firma wybrana w przetargu nieograniczonym Brak Operatora, obsługa Programu zajmują się Pracownicy Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy
Rozliczenie inwestycji Po podpisaniu umowy trójstronnej Mieszkaniec wpłaca wkład własny na konto Wykonawcy na podstawie faktury zaliczkowej przed przystąpieniem do wymiany źródła ciepła. Po zakończeniu modernizacji i odbiorze końcowym prac przez Operatora programu Wykonawca wystawia fakturę końcową na kwotę wyliczonej dotacji, za którą płaci Gmina Po podpisaniu umowy mieszkaniec wymienia źródło ciepła i dokonuje zapłaty za całość inwestycji na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT. Następnie występuje do Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z wnioskiem o wypłatę dotacji. Po kontroli zrealizowanych prac przez pracowników Urzędu Miasta i podpisaniem protokołu końcowego Gmina wypłaca mieszkańcowi dotację na konto wskazane przez niego we wniosku.
Kontrola zrealizowanej modernizacji: –   Po wykonaniu robót wymiany źródła ciepła

–   do 5 lat od daty odbioru modernizacji.

–   Po wykonaniu robót wymiany źródła ciepła

–   do 5 lat od daty odbioru modernizacji.

 

Załączniki :


Źródło : http://umtychy.pl/