Przedszkole na start – Tychy pozyskały prawie 350 tys. zł ze środków unijnych.

 


„Dobre przedszkole na dobry start…” – pod taką nazwą przez okres najbliższych 15 miesięcy (od maja 2018 do lipca 2019) w czterech tyskich przedszkolach realizowany będzie projekt, w ramach którego odbędą się m.in. dodatkowe zajęcia edukacyjne, zostanie zakupiony nowy sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Miasto Tychy pozyskało na jego realizację dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości blisko 350 tys. złotych.

Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 29 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkolu nr 12 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” oraz Przedszkolu nr 10.

– Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez poprawę jakości wychowania przedszkolnego – mówi Magdalena Ziętek–Pierzchała z UM Tychy.

Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowej oferty placówek o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, doposażenie placówek w sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

36 przedszkolaków w wieku 3–5 lat będzie miało możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach z logorytmiki, sensoplastyki, arteterapii, z terapii ręki, dogoterapii oraz hipoterapii, zajęciach terapeutycznych prowadzonych metodą W. Sherborne oraz Snoezelen, z zakresu radzenia sobie z agresją, zajęciach z elementami terapii integracji sensorycznej, stymulujących rozwój psychoruchowy, wspomagających dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu lub innymi trudnościami w budowaniu relacji społecznych – wylicza Magdalena Ziętek- Pierzchała. W każdym z przedszkoli powstaną Sale Doświadczeń Świata – specjalnie wyodrębnione pomieszczenia do terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażone w różne urzą- dzenia stymulujące rozwój zmysłów, a tym samym rozwój dziecka. Dzięki terapii w takiej sali dzieci mają możliwość odbierania nowych, różnorodnych bodźców, wzbogacają doświadczenia w atmosferze pełnego relaksu.

– Z przeprowadzonej przez miasto diagnozy wynika, iż liczba dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego systematycznie wzrasta. Placówki przedszkolne zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, brak jest jednak odpowiedniego wyposażenia, umożliwiającego optymalny rozwój psychoruchowy, poznawczy i emocjonalny. Brakuje specjalistycznych zajęć adresowanych do tej właśnie grupy dzieci, stąd nasze starania o pozyskanie środków na ten cel – mówi Daria Szczepań- ska, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Diagnoza wykazała, że w poszczególnych placówkach u niektórych nauczycieli brakuje kwalifikacji do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Nauczycielom brakuje także kompetencji umożliwiających rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych o nowe metody. Dlatego też w ramach projektu swoje kwalifikacje i kompetencje podniesie 25 nauczycieli z przedszkoli objętych programem.

Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie poprawi się efektywność prowadzonych dotychczas działań terapeutycznych i skuteczność wyrównania deficytów u dzieci wynikających z ich niepełnosprawności.

Planowany termin rekrutacji do projektu to czerwiec 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów oraz dokumentacji rekrutacyjnej umieszczone zostaną na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli, biorących udział w projekcie.

Miasto Tychy pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 348660,44 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 410188,75 zł.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 14/541