Nabór studentów do pracy wakacyjnej na terenie Niemiec.

 


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że rozpoczął się nabór studentów/uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji w 2018 roku. Komplet prawidłowo uzupełnionych dokumentów należy składać do 18.01.2018 r.

Zgodnie z informacją nadesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn o zatrudnienie na okres wakacji w 2018 roku mogą ubiegać się:

 • studenci szkół wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018 r.;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów; „Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018 r.;
 • osoby, które ukończyły 18 lat;
 • osoby, które deklarują znajomość języka niemieckiego;
 • osoby, które deklarują gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;
 • kandydaci nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).
Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 stycznia 2018 rokuw godz. 7.30 – 15.30 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w:
 • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pok. 227 (tel.: 32 757 33 91),
 • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40, 43‑300 Bielsko-Biała, pok. 228/229 (tel.: 33 81 36 977),
 • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, pok. 13 (tel.: 034 36 33 861 wew.284).
Komplet wymaganych dokumentów stanowią:
 • 2 egzemplarze podania „Bewerbung 2018” wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronniepodpisane przez ucznia/studenta na pierwszej stronie „Bewerbung 2018”;
 • egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów  „Immatrikulationsbescheinigung” z pieczątką nagłówkową szkoły/uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni  2016″.
 • Uczniowie/ Studenci, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.
UWAGA:
 • Uczeń/student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
 • Podanie „Bewerbung 2018” należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce – dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Uczniowie/Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV, w takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania uczniów/studentów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Uczniowie/Studenci posiadający pracodawcę niemieckiego, który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów/studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia;
 • Każdy uczeń/student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016″.
NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:
 • dokumenty bez stempla uczelni,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.
Jednocześnie poniżej przedstawiam dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:
 1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle;
 2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie;
 3. Uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia;
 4. Po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta;
 5. Ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby;
 6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. w branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne );
 7. Uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Złożenie wymaganych i prawidłowo uzupełnionych formularzy nie jest równoznaczne z otrzymaniem propozycji zatrudnienia. 
Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów  będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2018 r.  Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia, zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.
Załączniki
zaświadczenie o wpisie na listę studentów PL.pdf
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pracy – 2017.doc
oświadczenie dla WUP.docx
Merkblatt.pdf
Bewerbungsbogen_2018.pdf


Źródło : http://wupkatowice.praca.gov.pl/