Tyska wojna ze smogiem.

 


O tym, że skutecznie można walczyć ze smogiem, przekonują przykłady wielu miast europejskich. Wymaga to czasu, zmiany w świadomości ludzi, ale przede wszystkim wielkich nakładów finansowych. Czy za kilka lat w Tychach będzie oddychało się lżej?

Wielka wojna ze smogiem zaczęła się już na kilku szczeblach. Od 1 września funkcjonuje nowe prawo lokalne, tzw. uchwała antysmogowa województwa śląskiego nakładająca na mieszkańców obowiązek zrewidowania sposobów ogrzewania domów. Przypomnijmy zatem, iż obowiązuje zakaz spalania m.in. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc. Uchwała antysmogowa wprowadza również daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych. W ciągu 10 lat w całym województwie planuje się wymienić ok. 700 tys. „kopciuchów”, czyli pozaklasowych kotłów na węgiel. W Tychach liczba ta może sięgać 4 tysięcy.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów wykonało jeden z zapowiadanych kroków w stronę poprawy jakości powietrza w Polsce, choć wciąż czekamy na zapowiedziane jeszcze w styczniu m.in. zmiany w dopuszczonych do sprzedaży normach węgla. Eksperci mówią o konieczności zaostrzenia tych wymogów, a z drugiej strony – o potrzebie uruchomienia długo wyczekiwanych programów, które pomogą w wymianie ogrzewania i ociepleniu domów. Władze Tychów już w przyszłorocznej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji planują rozszerzyć zakres dofinansowania o działania związane z termomodernizacją budynków, wymianą okien i drzwi oraz zabudową ogniw fotowoltaicznych.

We wrześniu miasto udostępniło mieszkańcom możliwość śledzenia stanu powietrza przy pomocy czujników Airly zamontowanych w całych Tychach. Czujniki mierzą stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Znajdują się w dziesięciu punktach, głównie w dzielnicach obrzeż- nych, gdzie mamy największy problem z niską emisją. Magistrat zakłada rozbudowę systemu i zwiększenie liczby czujników w mieście. Obecnie umiejscowione są na budynkach przy: Myśliwskiej, Leśnej, Cmentarnej, Jedności, Zgrzebnioka, Tołstoja, Parkowej, Katowickiej, Pogodnej i na placu Wolności. Program monitoringu jakości powietrza działa w charakterze e-usługi – wyniki w przystępnej dla mieszkańców formie prezentowane są na urzędowej stronie www.umtychy. pl. Prócz tego w Tychach znajduje się stacja mierząca poziom zanieczyszczeń powietrza należąca do WIOŚ (ul. Tołstoja, pomiar PM10) i jedna należąca do mieszkańców (ul. Kwiatów).

W mieście realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy, dlatego warto zapoznać się ze zmianami, jakie nas czekają w tym programie w przyszłym roku w postaci zróżnicowania wysokości dopłat do wymiany źródła ciepła z ogrzewania wę- glowego na ciepło systemowe (PEC) lub ogrzewanie gazowe. Wszelkie informacje, także o możliwościach dofinansowa – nia, znajdują się na stronie internetowej UM Tychy. W ramach PONE od 2018 roku planowana jest moż- liwość uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynków, wymianę okien i drzwi oraz zabudowę ogniw fotowoltaicznych. Informacje o programie uzyskać można w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, al. Niepodległości 49 oraz telefonicznie: 32/776–38–34, 32/776–38–31, 32/776–38– 06 i mailowo: komunalny@umtychy.pl. Magistrat intensyfikuje również działania edukacyjne, spotkania z mieszkańcami w dzielnicach domków jednorodzinnych, wspólnie z dostawcami ciepła. We wrześniu br. zorganizowano m.in. pierwszą edycję ekologicznej imprezy miejskiej „Tyskie Żywioły” skierowanej do rodzin, a skoncentrowanej na promowaniu postaw ekologicznych, również w zakresie sposobów ogrzewania domów. Ponadto do kampanii włączane są placówki oświatowe wspierane przez Urząd w tworzeniu własnych programów edukacyjnych. O współpracę proszone są również tyskie parafie zlokalizowane w dzielnicach obrzeżnych.

W 2017 roku w ramach II etapu Programu, podobnie jak w edycji 2016, możliwość dofinansowania dotyczy wymiany nieekologicznego źródła ciepła na: piece na paliwa stałe (węgiel i biomasę) 5. klasy, piece gazowe, pompy ciepła, podpię- cie do miejskiej sieci ciepłowniczej, jak również na montaż układu solarnego. Dla wszystkich tyszan zmiany te niosą nadzieję na lepsze powietrze i związane z tym lepsze samopoczucie już w nadchodzącym sezonie grzewczym.

W imieniu Gminy Miasta Tychy w 2017 r. program prowadzony jest przez operatora – Ekoskan Innowacja i Rozwój. Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany jest przy ul. Barona 30, I piętro, pok. 216. Czynny jest dwa razy w tygodniu: środa, godz. 9–18, piątek, godz. 9–16 oraz w pierwszą sobotę miesiąca – godz. 9–13. Wnioski o udział w Programie w latach 2019–2020 przyjmowane są do 20 grudnia 2017r. przy ul. Barona, a od 21 grudnia 2017 r. – w sekretariacie Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy (al. Niepodległości 49, 8. piętro, pok. 803). Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać u operatora: 792–243–788, 600–243–782, 504–218– 836, mailowo: niskaemisja@ekoscan.pl, a także w Wydziale Komunalnym UM (8. piętro, pok. 801 i pok. 806), tel. (32) 776–38–31, tel. (32) 776–38–06, e-mail: komunalny@umtychy.pl oraz na stronie internetowej. Le


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 40/521