Konsultacje dot. rejonu al. Bielskiej, ul. Żwakowskiej, Harcerskiej i linii kolejowej.

 


Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 listopada 2017 r. do 12 grudnia 2017 r.:

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 4 przy Al. Bielskiej 100 w Tychach, o godzinie 17:00.

Do wyłożonego projektu planu możecie Państwo wnosić uwagi w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r., podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, a także adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Pisma można złożyć w formie:
a) tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
b) elektronicznej:

  • opatrując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wysyłając na adres: urbanistyka@umtychy.pl,
  • poprzez platformę ePUAP.

Zebrane uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół projektowy i rozpatrzone przez Prezydenta Miasta w formie Zarządzenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przez cały okres trwania wyłożenia. Odpowiedzą również na wszystkie Państwa pytania zadawane telefonicznie pod numerami: (32) 776-37-01, (32) 776-37-38.


Źródło : http://umtychy.pl/