PUP : Nabór wniosków – Praca dla Młodych.

 


Informujemy, iż termin składania wniosków  
na instrument rynku pracy – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

upływa z dniem 30.09.2017 r.
 
INSTRUMENT WSPIERAJĄCY ZATRUDNIENIE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Pracodawca lub przedsiębiorca na podstawie zawartej z urzędem pracy umowy może otrzymać przez okres 12 miesięcy refundację 90% kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, nie więcej jednak niż kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

  • pracodawca lub przedsiębiorca zainteresowany refundacją, składa wniosek w wybranym urzędzie pracy, na podstawie wniosku zawierana jest umowa oraz kierowana jest do pracy osoba bezrobotna w wieku poniżej 30 roku życia
  • pracodawca lub przedsiębiorca w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie mógł zmniejszyć zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy[1]
  • pracodawca lub przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych
  • pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja (tj. 12 m-cy) oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji (niewywiązanie się z tego warunku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc)
  • refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Zgodnie z art. 104c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.


[1] przyczyny dotyczące zakładu pracy:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Załączniki :
Wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
Zgłoszenie oferty pracy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/