Trwa rewitalizacja Tychów.

 


Potańcówki, Dzień Sąsiada, Bank Aktywnych Ludzi Miasta, Osiedle Kultury, Zagospodarowanie terenu Osady, utworzenie Centrum Usług Społecznościowych – to tylko kilka przykładów projektów realizowanych w tym roku w ramach Programu Rewitalizacji Tychów. Potańcówka na os. A już w sobotę – 26 sierpnia.

Prace nad opracowaniem nowego Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy trwały wiele miesięcy. W pierwszym etapie – do 31 maja 2016 r. opracowano wersję roboczą programu. W kolejnym odbyły się konsultacje społeczne, cykl spotkań i warsztaty m.in. na Placu św. Anny, w Parku Jaworek, na Osadzie w Czułowie. Do 30 czerwca 2016 roku trwał nabór projektów, a sam  program był gotowy latem ubiegłego roku. W 2017 roku zaplanowano do realizacji 10 projektów. Kultura Osiedla – Osiedle Kultury – 4 wydarzenia organizowane przez MCK, które odbyły się w lipcu na osiedlu A i Czułów Osada.

– Celem projektu była integracja społeczności lokalnej oraz prezentacja jej kulturowego dorobku m.in. promocja osiągnięć miejscowych grup artystycznych m.in. przedstawienia dla dzieci, koncerty muzyczne, warsztaty plastyczne oraz rękodzieła dla dzieci i dorosłych. Na osiedlu Czułów w ramach wydarzenia zaplanowano także spektakl po Śląsku „Zuzanna i Utopce” w wykonaniu Teatru Trip, warsztaty, malowanie twarzy, dogoterapię z udziałem psów husky ze Stowarzyszenie Szajka Szarego Wilka oraz pokaz Freestyl’u w wykonaniu grupy Legs Collision – wylicza Paweł Drzewiecki z Miejskiego Centrum Kutury w Tychach.

W siepniu podobne imprezy odbyły się na osiedlu H i Ł oraz N i O. Dużym zainteresowaniem cieszył się Międzypokoleniowy Festyn Rodzinny i Dancing „Imieniny Anny” organizowany przez Muzeum Miejskie w Tychach. Projekty mają na celu ożywienie przestrzeni osiedla A, integrację jego mieszkańców, a także zachęcenie mieszkańców innych części miasta do odwiedzenia osiedla A. Potańcówki były organizowane w różnych stylach muzycznych, w tym także w stylistyce nawiązującej do lat powstania osiedla, czyli lat 50-tych.

-Każde z wydarzeń realizowane było ze świadomością, że robimy to dla mieszkańców Osiedla A oraz ich gości, według scenariusza odwołującego się do charakteru zabawy. Za każdym razem uczestnikom towarzyszyła muzyka na żywo, zabawy inicjowane były przez wodzireja/ konferansjera, w sumie wzięło w nich udział blisko 300 osób – mówi Aleksandra Matuszczyk, dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach.

W najbliższą sobotę, Muzeum będzie także gospodarzem Potańcówki na osiedlu A.

– Będzie to potańcówka z udziałem mieszkańców całego miasta z muzyką na żywo i mini warsztatami tanecznymi. Podczas potańcówki odbędzie się również pokaz zdjęć z poprzednich wydarzeń realizowanych w ramach projektu – dodaje dyrektor Matuszczyk.

We wrześniu w ramach projektu rewitalizacji odbędzie się „Dzień Sąsiada” – cztery imprezy plenerowe na osiedlu H i Ł oraz N i O.  Będzie kontynuowany w kolejnych latach, aż do 2020 roku. Rocznie na organizację Dnia Sąsiada przeznaczono 40 tys. złotych.

– Projekt zakłada organizację corocznej sąsiedzkiej imprezy międzypokoleniowej na poszczególnych obszarach rewitalizowanych. Chcemy zaktywizować oraz pobudzić lokalną społeczność, pomóc im w zawiązywaniu kontaktów z innymi mieszkańcami, promować wśród  nich różne formy aktywności oraz wspierać oddolne inicjatywy na rzecz mieszkańców – mówi Magdalena Ziętek z wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich UM Tychy.

Trzy projekty w programie realizuje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach.  Realizacja jednego z nich – Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej OSADA – Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej dobiega końca. Świetlica, której remont kosztuje 200 tysięcy złotych,  ma zostać otwarta we wrześniu. Dwa pozostałe: Renowacja osiedla A i Zagospodarowanie terenu Osady będą realizowane przez najbliższe lata – pierwszy, co najmniej do 2022 roku, a drugi do 2020.

– W ramach renowacji osiedla A wykonaliśmy już termodernizację budynku na ulicy Andersa, ulicy Arkadowej i schodów na ulicy Arctowskiego, w projekcie zagospodarowanie terenu Osady chcemy wybudować drogi wewnętrzne i chodniki, miejsca parkingowe, wiaty śmietnikowe, place zabaw, siłownię, wykonać monitoring i oświetlenie terenu oraz nasadzenia – wymienia Teresa Janeczko – dyrektor MZBM w Tychach.

Kolejnym projektem jest: BAZA – BANK AKTYWNYCH LUDZI MIASTA , którego realizację zaplanowano na lata 2017 – 2020. Projekt jest skierowany początkowo do mieszkańców osiedla A, a docelowo także do osiedli H i Ł, N i O oraz Czułowa.

Baza jest podzielona na trzy podbazy: BAL – Baza Aktywności Lokalnej (baza wolontariatu, baza liderów podwórkowych, przygotowanie młodzieży do realizacji własnych inicjatyw, do bycia liderem, animatorem społecznym, szkolenia na temat zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych oraz zakładania własnej działalności gospodarczej, tworzenie partnerstwa lokalnego w obszarze rewitalizowanym), BAS – Baza Aktywnych Seniorów (organizacja spotkań i zajęć dla seniorów, w zakresie kultury, sportu, rekreacji, spotkania ze specjalistami np. psychologiem, pracownikiem ZUS, itp., stworzenie miejsca z bezpłatnym dostępem do komputerów i Internetu, rozwój wolontariatu seniorów), BRR – Baza Rozwoju Rodziny (Klub Mam i Malucha, Klub Rodzica, Mlekoteka, Klub ProLife, Klub Właścicieli Domowych Portfeli, Klub Zawodowca).

– Od kwietnia  do czerwca  odbyło się łącznie 31 zajęć tematycznych + 10 konsultacji indywidualnych. Największym zainteresowaniem cieszył się  KLUB MAM I MALUCHA – w każdym z 22 zajęć, które już się odbyły, wzięło udział ponad 20 osób. W ramach zajęć odbyły się także spotkania z psychologiem, pielęgniarką, rehabilitantem, fizjoterapeutą, pedagogiem, doradcą laktacyjnym, stomatologiem, terapeutą, logopedą – mówi Krystyna Rumieniuch – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

Bardzo aktywni okazali się seniorzy. W ciągu trzech miesięcy 250 godzin seniorzy spędzali na zabawie, rozwijaniu i zdobywaniu nowych umiejętności.

Projekt Baza i portal tyskich NGO zakłada utworzenie profesjonalnej bazy (portalu) organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Tychy oraz posiadających siedzibę w Tychach. Na bieżąco aktualizowany portal NGO wpłynie pozytywnie na zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat zakresu i profilu działalności tyskiego sektora organizacji pozarządowych.

Projektem zgłoszonym z kolei przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach jest program: Jak szukać pracy?, który będzie realizowany przez najbliższe dwa lata dla  bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji: osiedla A, N i O, H i Ł, Czułów Osada.

– Projekt zakłada udzielenie bezrobotnym mieszkańcom obszarów rewitalizowanych kompleksowego wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia lub podejmowaniu działalności gospodarczej. Osoby rejestrujące się w PUP Tychy zostaną objęte wsparciem w formie poradnictwa zawodowego oraz warsztatów, których celem będzie dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera, wzrost motywacji do powrotu na rynek pracy, dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi Katarzyna Ptak – dyrektor PUP w Tychach.

W tym roku w ramach programu rewitalizacji rozpocznie się tworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach. Całość inwestycji ma kosztować ponad 5 milionów złotych. Centrum Usług Społecznościowych (CUS) wraz z 3 mieszkaniami chronionymi (w tym 1 rotacyjnym) powstanie w przebudowanym budynku szkoły zawodowej przy ul. Edukacji 11 w Tychach (będącej częścią Zespołu Szkół nr 5).

– W przebudowanym budynku, będzie mieścić się także 5 mieszkań komunalnych (mieszkania komunalne na piętrze będą dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego). CUS będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów oraz wspierał funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami, osoby powyżej 60 roku życia, które zakończyły aktywność zawodową będą mogły spędzać w centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty w zakresie usług opiekuńczych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych, czy rekreacyjnych – mówi Daria Szczepańska – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Planowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na obserwowane od lat zmiany w strukturze demograficznej (tj. rosnący udział osób starszych w ogólnej liczbie populacji) oraz wydłużającą się długość życia mieszkańców.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 3 825 312,99 zł).

W 2018 roku w ramach Programu Rewitalizacji w Tychach rozpocznie się realizacja projektów: „Razem po zdrowie” , „Razem dla Osady”, „Osada zdrowo na sportowo”, Po co nam obrazy” , „Termodernizacja dzielnicy Osada w Tychach”, „Aktywny Jaworek”, „CUS”, a w 2019 roku:  „Zielona Oś- Centrum”, „Zielona oś – Osiedla N i O”. Jeden projekt pod nazwą: Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego (od Nałkowskiej 48 do tunelu pod ul. Armii Krajowej) został w całości wykonany w 2016 roku.

To druga edycja programu rewitalizacji, pierwsza była realizowana w latach 2007-2013.

Program Rewitalizacji to proces ożywiania miasta, który ma na celu dodania energii obszarom zagrożonym negatywnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Rewitalizacja jest inspirowana przez samorząd, powinna aktywizować i pobudzać mieszkańców, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe do twórczego zmieniania problemowych części miasta na lepsze, bardziej przyjazne miejsca do życia.


Źródło : http://umtychy.pl/