Ustanowiono zarządcę komisarycznego w SKOK Piast w Tychach.

 


Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 28 czerwca 2017 r. jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast w Tychach (SKOK Piast).

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Piast została powołana Joanna Mandla. „Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji” – stwierdza komunikat.

Celem zarządcy komisarycznego, jak pisze KNF, są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy.

„Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia sprawozdania SKOK Piast na datę ustanowienia w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy” – informuje komunikat.

Zarządca komisaryczny ma też kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

SKOK Piast, zwraca uwagę KNF, nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie.

„W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Piast z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami tej Kasy. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK Piast zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie” – głosi komunikat.

W środę szef KNF i przedstawiciele resortu finansów mają przedstawiać informacje o sytuacji sektora SKOK na posiedzeniu sejmowej komisji finansów.

Z niedawnej informacji KNF na temat całego sektora SKOK wynikało, że na koniec 2016 r. 31 kas i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W sumie działalność na koniec 2016 roku prowadziło 40 kas, w stosunku do końca 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o osiem (SKOK Wyszyńskiego, SKOK Powszechna i SKOK Profit zostały przejęte przez banki, a działalność SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka i SKOK Skarbiec została zawieszona).

„Łącznie na koniec grudnia 2016 r. – w okresie sprawowania nadzoru przez KNF (czyli od 2012 roku – PAP) w ramach procesów restrukturyzacyjnych sektora skok – liczba kas działających zmniejszyła się o 15, w tym: sześć kas zostało przejętych przez banki (SKOK św. Jana z Kęt, SKOK Kopernik, SKOK Wesoła, SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna, SKOK Profit), jedna kasa (SKOK Kwiatkowskiego) przejęła inną kasę (SKOK Siarkopol), jedna kasa (SKOK Szopienice) połączyła się z inną kasą (SKOK Dziedzice) oraz działalność siedmiu kas (SKOK Wspólnota, SKOK Wołomin, SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka, SKOK Skarbiec) została zawieszona i zostały skierowane wnioski do właściwych sądów o ogłoszenie upadłości tych kas” – głosił dokument KNF.

Dodatkowo w styczniu 2017 r. została zawieszona działalność SKOK Wielkopolska, a w lutym 2017 roku sąd ogłosił upadłość tej kasy. W czerwcu sąd ogłosił upadłość Twojej SKOK, a KNF zawiesiła i wystąpiła o upadłość SKOK Nike w Warszawie. W tym samym miesiącu wprowadziła też zarząd komisaryczny w SKOK Rafineria w Gdańsku.


Źródło : http://biznes.interia.pl/