Super balkon – konkurs TSM „OSKARD” 2017.

 


I. Cel Konkursu

Zachęcenie mieszkańców do dbałości o czystość i estetykę budynków i osiedli.

Wskazanie pozytywnych wzorców oraz zachęcenie do bieżącej troski o stan balkonów, kwiatostanu itd.

II. Organizacja Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD, ul. H. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy,
NIP 646-000-99-80, REGON 000484794, KRS 0000107899.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.

3. W Konkursie będą oceniane balkony znajdujące się w zasobach Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – za wyjątkiem pracowników
Organizatora i najbliższych rodzin pracowników Organizatora.

5. Zdjęcia balkonów mieszkańcy będą przesyłać na adres mailowy spółdzielni, tj.: oskard@oskard.tychy.pl

Zdjęcia dostarczane w formie papierowej powinny być minimum formatu kartki pocztowej, być dobrej jakości (kolory, ostrość).

Zdjęcia w wersji cyfrowej (zeskanowane zdjęcia papierowe powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi lub
wykonane aparatem cyfrowym lub telefonem o rozdzielczości min. 5 megapikseli lub większej) powinny być zapisane
w formacie JPG, TIFF.

6. Do zdjęcia należy dołączyć informację dot. imienia i nazwiska właściciela balkonu, adresu oraz nr rejonu GZM.

7. Fotografie oceniane będą przez spółdzielczą Komisję Konkursową w składzie:

– członkowie Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Oskard”,

– Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

8. Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze propozycje balkonów w każdym Rejonie GZM, szeregując je w kolejności
od najwartościowszej (1) do słabszej (2, 3 i dalsze).

9. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji zostanie wybrany najpiękniejszy balkon, który zostanie wyróżniony tytułem
SUPER BALKON TSM OSKARD ROKU 2017.

10. Nagrodzone balkony zostaną przedstawione na łamach miesięcznika „Oskard” oraz na stronie internetowej
 www.oskard.tychy.pl ze wskazaniem lokalizacji balkonu (Rejon GZM, ulica, numer budynku).

11. Do opisu lokalizacji balkonu może być dodane imię, nazwisko oraz adres opiekuna/ gospodarza balkonu –
za pisemną zgodą danej osoby (oświadczenie).

III. Nagrody

1. Opiekunowie / gospodarze najpiękniejszych balkonów wybranych przez spółdzielczą komisję otrzymają honorowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe w postaci karty podarunkowej do jednego z punktów handlowych prowadzących między innymi
sprzedaż artykułów ogrodniczych.

2. Wysokość nagród w ramach każdego z rejonów GZM wynosi:

I miejsce: karta podarunkowa o wartości 100,00 zł

II miejsce: karta podarunkowa o wartości 80,00 zł

III miejsce: karta podarunkowa o wartości 60,00 zł

3. Dodatkowo opiekun/gospodarz balkonu wyróżnionego tytułem SUPER BALKON TSM OSKARD ROKU 2017
otrzyma kartę podarunkową o wartości 150,00 zł.

4. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozdysponowania nagród.

IV. Terminy

1. Termin zgłoszeń konkursowych od mieszkańców upływa z dniem 25 lipca 2017 roku.

2. Spółdzielcza Komisja Konkursowa wybierze – SUPER BALKON TSM OSKARD ‘2017 w dniu 31 lipca 2017 r.,
 
podczas posiedzenia Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Oskard”.

3. Wyniki prac spółdzielczej Komisji Konkursowej zostaną przedstawione w sierpniowym wydaniu miesięcznika „Oskard”.

4. Spotkanie z opiekunami/gospodarzami najładniejszych balkonów – laureatami Konkursu odbędzie się w połowie sierpnia
2017 roku 
(termin do bieżącego ustalenia; laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania przez spółdzielczą
Komisję Konkursową do 10 sierpnia 2017 roku), a relacja ze spotkania i prezentacja laureatów zostaną opublikowane
    we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Oskard”.

V. Inne ustalenia

1. Zgłoszenia Konkursowe należy składać w Kancelarii TSM OSKARD bądź drogą internetową (oskard@oskard.tychy.pl)
z podaniem w tytule wiadomości: KONKURS SUPER BALKON TSM OSKARD ‘2017).

2. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie
wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulaminu oraz promocją Konkursu i Organizatora. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawiania. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii nagrodzonych lokalizacji
opatrzonych adresem w mediach lokalnych i regionalnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

3. Informacje związane z Konkursem będą umieszczane w miesięczniku „Oskard” oraz na stronie internetowej (www.oskard.tychy.pl).

4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu
ze spółdzielczą Komisją Konkursową.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

Organizator : Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/