Związek Miast Polskich w Tychach.

 


W piątek, 12 maja w hotelu Arena w Tychach odbyło się posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich – ogólnopolskiej organizacji samorządowej, która reprezentuje interesy prawie 300 samorządów zamieszkałych przez około 72 proc. ludności miejskiej kraju.  Zadaniem Związku jest wspieranie samorządności poprzez politykę lokalną i decentralizację. Tychy do Związku przystąpiły 15 lipca 1993 roku.

Zarząd ZMP spotyka się raz w miesiącu w różnych miastach członkowskich, tym razem wybrano Tychy. Obradom przewodniczył Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, który jednocześnie piastuje funkcję przewodniczącego ZMP.

Członkowie zarządu ZMP zajęli m.in. stanowisko w sprawie projektu zmian w pobieraniu opłat za parkowanie samochodów, opiniowali rządowe projekty prawa wodnego, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych czy o utworzeniu Krajowej Rady Mieszkaniowej.

Podczas posiedzenia w Tychach 12 maja Zarząd ZMP podjął stanowisko dotyczące projektu zmiany zasad pobierania opłat za parkowanie samochodów oraz postanowił zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów o uwzględnienie reprezentacji samorządowej w tworzonej Krajowej Radzie Mieszkaniowej.

Członkowie Zarządu ZMP podjęli stanowisko dotyczące projektu zmiany zasad pobierania opłat za parkowanie samochodów. Zarząd ZMP pozytywnie ocenił propozycje Ministra Rozwoju zmierzające do podniesienia maksymalnych stawek parkingowych oraz wprowadzenia możliwości pobierania opłat za parkowanie w soboty i niedziele.

Racjonalniej o parkowaniu

 Od dawna walczymy o racjonalność w systemie parkowania. Do tej pory rządzący byli głusi na nasze wnioski, chociaż były one niezwykle potrzebne i logiczne. Jesteśmy za tym, aby samorządy miały swobodę w kształtowaniu stawek za opłaty parkingowe. W takim mieście jak Gliwice może nie być opłat w sobotę i niedzielę, jak samorząd tak zdecyduje, a samorządy kurortów i miast pielgrzymkowych powinny mieć możliwość wprowadzenia opłat, kiedy są one potrzebne, aby wymusić rotację pojazdów – mówił prezes ZMP, prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

Zdaniem samorządowców z miast, niepokój budzi jednak proponowana przez resort rozwoju definicja obszaru zabudowy śródmiejskiej, w której można byłby stosować podwyższoną opłatę za parkowanie („obszar funkcjonalnego śródmieścia, który stanowi faktyczne lub przewidziane w planie miejscowym centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 200 000 mieszkańców”). Związek postuluje, aby dokonać jej zmiany, tak aby tę stawkę można było stosować: w miastach lub aglomeracjach miejskich o liczbie ludności powyżej 200 tys. mieszkańców, ale także – w miastach na prawach powiatu, na obszarach ujętych w gminnej ewidencji zabytków i rejestrze zabytków oraz w strefach A i B ochrony uzdrowiskowej w miastach uzdrowiskowych.

O mieszkaniach bez samorządów?

Ze zdziwieniem samorządowcy przyjęli projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Krajowej Rady Mieszkaniowej, w której brakuje ich przedstawicieli (mogliby uczestniczyć tylko jako zaproszeni goście lub obserwatorzy), a przecież chodzi o jedno z ich zadań własnych – „tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej”. W Radzie jest przewidziana natomiast obecność organizacji lokatorów i spółdzielni. Mimo że pojawiły się głosy, że jest to jedynie kolejna fasadowa „przybudówka” do Ministerstwa Infrastruktury, Zarząd ZMP postanowił zwrócić się do rządu o uwzględnienie reprezentacji samorządów w tym gremium.

Poprawki w użytkowaniu

Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych przekazał informację na temat uwzględnienia w projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów wniosków Związku. Zrezygnowano w nim m.in. z objęcia przekształcaniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami lub gruntów, na których urządzono miejsca postojowe. W wielu przypadkach grunty tego rodzaju nie służą wyłącznie celom związanym z mieszkalnictwem, często są wykorzystywane na działalność gospodarczą, wynajmowane osobom trzecim bądź lokalizowane bez wymaganych zezwoleń. Usunięto z proponowanej nowelizacji art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co ustrzegło przedsiębiorców przed pozbawianiem ich możliwości zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, wartości wpłaconych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nabył prawo użytkowania wieczystego w warunkach rynkowych i zapłacił rynkową cenę za to prawo, to według projektowanej zmiany musiałby uiścić opłatę nawet dwukrotnie wyższą niż według dotychczasowych zasad. Udało się też wynegocjować zmianę terminu wejścia w życie ustawy z 1 lipca na 1 października 2017 roku.

Przepisy z uwagami

Zgłoszono liczne uwagi do rządowego projektu Prawo wodne oraz do projektów niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (MRPiPS). Ze względu na konieczność ich zebrania i przeanalizowania, stanowiska zostaną podjęte w terminie późniejszym. – Zmiany w Prawie wodnym, które proponuje rząd, są potrzebne, choć mamy swoje uwagi i obawy do tych propozycji. Są one związane przede wszystkim z odbieraniem zadań samorządom wszystkich szczebli i opłat środowiskowych trafiających do budżetów JST, a także kosztami uzyskiwania wody i podwyżek opłat. Jesteśmy otwarci do dyskusji na ten temat i naszym zdaniem jest wiele jeszcze do uzgodnienia – mówił prezes ZMP. Zmiany dotyczące wsparcia rodzin idą w dobrym kierunku, ale jest sporo uwag do poszczególnych projektów, które trzeba uwzględnić, np. wydłużyć okres przejściowy dotyczący dostosowania przez JST aktualnie funkcjonujących mieszkań chronionych do nowo określonych standardów na okres do 3 lat czy zachować w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotychczasowe standardy w zakresie liczby dzieci, nad którymi sprawowana ma być opieka przez jednego opiekuna.

Negatywnie oceniono projekt ustawy autorstwa KUKIZ’15 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W podjętym stanowisku zaprotestowano wobec przywrócenia możliwości roszczeń dla spółdzielni i wyrażono sprzeciw wobec działania prawa wstecz oraz zamachu na majątek samorządowy.

W poczet miast członkowskich przyjęto 3 miasta – Prószków (opolskie), Siechnice (dolnośląskie) i Łomianki (mazowieckie). Do ZMP należy już 301 miast.


Źródło : http://www.zmp.poznan.pl/