Tyszanie za metropolią.

 


Zakończyły się dwutygodniowe konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia Tychów do związku metropolitalnego. Za przystąpieniem opowiedziało się ponad 400 osób, głosów przeciwnych było 76. Konsultacje były kolejnym punktem procedury, która zakończy się złożeniem wniosku do Rady Ministrów o utworzenie metropolii, w skład której ma wejść ok. 40 gmin zamieszkałych przez ponad 2,3 mln ludzi.

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw dla powstania metropolii. W kwietniu br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę metropolitalną dla województwa śląskiego, a następnie sejmik województwa wyraził aprobatę w sprawie jej powołania. Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego (zostanie on złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów). Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem (jest ich około 40) zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

W Tychach konsultacje trwały od 14 do 27 kwietnia. W ponad 30 punktach konsultacyjnych (instytucjach miejskich, szkołach, przedszkolach) wydano 1250 kart do głosowania. W sumie wypełniono 533 ankiety, z czego 521 wyjęto z urn, a 12 wypełniono drogą elektroniczną i przesłano na adres: metropolia@umtychy. pl.

Ankieta zawierała pytanie „Czy jest Pani/Pan za wstąpieniem miasta Tychy do Związku Metropolitalnego? ”. Twierdzą- co odpowiedziało na nie 409 mieszkańców, przeciw było 76 osób. W sumie oddano także 48 głosów nieważnych. Liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach w Tychach wynosiła 123.814.

Po zakończeniu konsultacji w gminach rady poszczególnych miast będą musiały podjąć uchwały w sprawie opinii co do przystąpienia do metropolii. W Tychach sesja nadzwyczajna w tej sprawie odbędzie się 9 maja.

Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Znajdą się w nim m.in. informacje o nazwie związku, jego siedzibie, a także wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych gminach. Następnie Rada Ministrów wyda rozporządzenia powołujące związek metropolitalny (pod warunkiem, że co najmniej 70 proc. rad gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, pozytywnie zaopiniuje akces do metropolii). Rozporządzenie musi zostać wydane do 30 czerwca 2017 r., tak by związek metropolitalny został utworzony 1 lipca br., a realizację zadań mógł rozpocząć od 1 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z założeniami ustawy związek metropolitalny będzie wykonywał zadania publiczne m.in. z zakresu: kształtowania ładu przestrzennego, publicznego transportu zbiorowego, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. Budżet metropolii bę- dzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5 proc. wpływów z podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) zamieszkałych na obszarze metropolii. Według szacunków to kwota ponad 250 milionów złotych.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 15/496