Nabór do projektu „Moja firma – moja niezależność”.

 


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie „Moja firma – moja niezależność”.

Planowany nabór do projektu: styczeń / luty 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

– osoby po 30 roku życia,

– zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
– bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
– nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
– należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

– Spotkanie z Doradcą Zawodowym
– Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
– Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
– Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
– Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):
– środki trwałe,
– wartości niematerialne i prawne,
– reklama (do 10% wartości dotacji),
– środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
– prace remontowo-adaptacyjne,
– środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:
– składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
– inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

Więcej informacji o projekcie w biurze projektu lub na stroniewww.gapr.pl

BIURO PROJEKTU
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” GAPR sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek 4 „Maszynownia”, pokój 101
tel. 32 461 29 25
dotacje@gapr.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://umtychy.pl/