Daj suba !!! Konkurs na wideorecenzję ulubionej książki.

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zaprasza do wzięcia udziału w I edycji konkursu na wideorecenzję ulubionej książki – „DAJ SUBA”.

 

REGULAMIN

I EDYCJI KONKURSU NA FILMOWĄ RECENZJĘ KSIĄŻKI

„DAJ SUBA”

 Paragraf 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

Termin rozpoczęcia przyjmowania prac: 9 stycznia 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania prac: 31 marca 2017 r.

 Paragraf 2

Tytuł konkursu: „Daj suba”.

Temat konkursu: nagranie własnej wideorecenzji wybranej książki o dowolnej tematyce.

Paragraf 3

Miejsce organizacji konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16 (Mediateka)

Miejsce składania prac konkursowych:

Dział Muzyczny i Książki Mówionej

tel. 32 438 04 75, e-mail: dzialmuzyczny@mbp.tychy.pl

Paragraf 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich.
 2. Do konkursu dopuszcza się wideorecenzje dowolnych książek, stworzone przez wskazanych w pkt. 1 uczniów – w ilości nie więcej niż 3 utwory, przesłanych na adres mailowy jako link, plik wideo lub zapisany na komputerowym nośniku danych. Utwór można wykonać w dowolnej technice filmowej: animacja, montaż, itp. Utwór nie może być dłuższy niż 3 minuty.
 3. Do utworu należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, wiek autora oraz adres i telefon. W przypadku grup szkolnych dane osobowe oraz kontaktowe opiekuna, nauczyciela.
 4. Organizator zastrzega, że zgłoszone do niniejszego konkursu recenzje nie mogą brać udziału w innych konkursach, ani być wcześniej publikowane.
 5. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres: Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, Dział Muzyczny i Książki Mówionej, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 16 z dopiskiem „Konkurs „Daj suba””.
 6. Jury będzie oceniać prace pod kątem m.in. pomysłu, kreatywności, formy, techniki. Ocenie nie będzie podlegać wybór omawianych książek, a jedynie filmy je recenzujące.
 7. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
 8. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą dla wyróżnionych przez jury recenzji, będzie umieszczenie ich na stronie internetowej mbp.tychy.pl, na kanale YouTube oraz profilu Facebook MBP Tychy. Nagrodzeni i wyróżnieni twórcy, którzy zgłosili na konkurs prace w formie linku, zobowiązani są do dostarczenia filmu na komputerowym nośniku danych w formie pliku wideo.
 9. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
  a) uczniowie gimnazjów,
  b) uczniowie szkół średnich.
 10. Wręczenie nagród wyłonionym laureatom nastąpi w siedzibie Biblioteki Głównej MBP Tychy przy al. Piłsudskiego 16, 12 maja 2017 o godzinie 16:00.
 11. W razie zmiany wskazanego wyżej terminu wręczenia nagród, laureaci zostaną powiadomieni o nowym terminie telefonicznie.
 12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje recenzji wideo przez Bibliotekę, o którym mowa w pkt. 8, na stronach www Biblioteki, facebooku i blogach prowadzonych przez Bibliotekę oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu recenzenckiego.
 13. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przekazują egzemplarze prac zgłoszonych na konkurs na własność MBP Tychy.
 14. Biblioteka nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 15. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki regulaminu.

Paragraf 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

Paragraf 6

Interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora.

 


Źródło : http://mbp.tychy.pl/