Budżet Miasta Tychy na 2017 rok przyjęty.

 


Na wczorajszej sesji (19.12.) tyscy radni niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. „Za” głosowało 23 radnych, jedna osoba się wstrzymała, a jeden z radnych podczas głosowania był nieobecny.

Dochody w 2017 roku zaplanowano w kwocie 714,8 mln zł, a wydatki w kwocie 721,7 mln zł. Deficyt budżetu wyniesie 6,9 mln zł, co stanowi 1% planowanych dochodów i zostanie pokryty planowanymi przychodami z pożyczki w kwocie 1,3 mln zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 5,6 mln zł.

DOCHODY

Dochody ogółem wzrosną w 2017 r. w stosunku do roku 2016 o 25,7 mln zł.

– To wynik wzrostu planowanych do otrzymania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej – mów Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Bez uwzględnienia środków unijnych i innych bezzwrotnych dochody ogółem w stosunku do roku 2016 wzrosną o 6,4 mln zł. Wzrost ten wynika przede wszystkim z wyższych o 9,4 mln zł dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na przestrzeni pięciu ostatnich lat dochody (bez środków zewnętrznych) wzrosną o prawie 25% czyli o 131 mln zł.

– Ich bardzo wysoki wzrost wynika z wprowadzenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 r. oraz z rozpoczęcia w 2016 r. realizacji rządowego programu Rodzina 500+, na finansowanie którego miasto otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Roczne dochody z tych dwóch tytułów wynoszą blisko 69 mln zł – mówi Urszula Dryka – skarbnik miasta.

Rosną także dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych (CIT). Jeśli chodzi zaś o dochody podatkowe to na przestrzeni ostatnich pięciu lat wykazują dość stabilny charakter.

– Najistotniejszą rolę w dochodach podatkowych odgrywa podatek od nieruchomości, który stanowi około 60% wpływów ogółem. W 2017 r. zaplanowano go w wysokości 101 mln zł, czyli o 4 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Taki wzrost wynika przede wszystkim z faktu, iż w sierpniu br. dziesięciu przedsiębiorcom wygasły zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które zwalniały grunty, budynki i budowle z podatku od nieruchomości – dodaje Urszula Dryka.

WYDATKI

Na wydatki miasta przeznaczono kwotę 721,7 mln zł, z czego na wydatki bieżące 591,2 mln zł czyli 81,9% budżetu, a na wydatki majątkowe 130,5 mln zł czyli 18,1%.

– W porównaniu do tego roku wydatki bieżące spadają o 18,3 mln zł, co wynika przede wszystkim z braku ujęcia w 2017 r. środków na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje. Wydatki majątkowe wzrosną zaś o 47 mln zł, co jest z jednej strony skutkiem planowanego wzrostu środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji, a z drugiej zwiększenia finansowania inwestycji dochodami własnymi o 21 mln zł – wyjaśnia Andrzej Dziuba.

Największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (200 milionów złotych czyli 34%), pomocy społecznej i rodziny (117,7 mln zł czyli 20%) oraz transportu pasażerskiego i utrzymania dróg (110 mln zł – 18%).

Wysokość przyznanej subwencji oświatowej oraz dotacji na wychowanie przedszkolne wynosi 135,3 mln zł, a dochody zaplanowane przez placówki oświatowe wynoszą 9,3 mln zł.

– Pokrywają one ponad 72% wydatków bieżących oświaty. Pozostałe 28% wydatków bieżących, co, stanowi ponad 55 mln zł, miasto pokrywa z dochodów własnych. Z tej kwoty największe środki przeznaczane są na działalność przedszkoli publicznych i dotacje dla przedszkoli niepublicznych – w sumie ok. 29 mln zł – mówi Daria Szczepańska – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Największą część tych wydatków związanych z opieką i polityką społeczną, rodziną oraz ochroną zdrowia stanowi Program Rodzina 500+, na który miasto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wyda 45,3 mln zł.

– Poza tym programem na różnego rodzaju świadczenia (zasiłki, dodatki mieszkaniowe, zapomogi i inne) oraz składki zdrowotne planujemy wydać 37,2 mln zł, z czego z budżetu państwa pochodzić będzie 26 mln zł. Polityka społeczna obejmuje również działalność placówek opiekuńczych, Żłobka Miejskiego i żłobków niepublicznych, na które to cele przeznacza się łącznie 18,6 mln zł – dodaje Daria Szczepańska.

W ramach zadań związanych z transportem pasażerskim oraz utrzymaniem dróg 69,8 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup usług przewozowych (19,4 mln tej kwoty stanowią wpłaty 16 gmin ościennych będących w porozumieniu międzygminnym).

Na bieżące utrzymanie dróg (letnie i zimowe) oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych zabezpieczono środki w wysokości 9,3 mln zł czyli o 0,5 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Ponadto na remonty dróg zaplanowano 8,6 mln zł.

– Łączna wartość remontów zaplanowanych w budżecie 2017 r. wynosi 18,4 mln zł i oprócz wspomnianych wcześniej remontów dróg obejmuje, remonty placówek oświatowych, remonty obiektów sportowych i obiektów kultury, remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego oraz remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych – mówi Miłosz Stec – z-ca prezydenta ds. infrastruktury.

Pula środków na remonty zostanie uzupełniona w trakcie roku po rozstrzygnięciu przetargów i zwolnieniu części środków na innych zadaniach.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to wyniosą one 130,5 mln zł, z tego ponad połowa – 108,5 mln zł zostanie wydana na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za pozostałą kwotę (22 miliony złotych) zostanie zrealizowany m.in.: II etap realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji, projekt pn. „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych”, budowa odcinka ul. Serdecznej do skrzyżowania z ul. Strefową, wyposażenie Mediateki w technologię RFID, przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta, budowa boisk i placów zabaw przy placówkach oświatowych, zakupy inwestycyjne, zagospodarowanie podwórek przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w ramach tzw. „Zielonych podwórek”.


Źródło : http://umtychy.pl/