Nowe stawki za odpady w Ledzinach.

 


Od 1 listopada 2020 r. mieszkańców Lędzin obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni podczas sesji Rady Miasta (27.08.2020r.) przegłosowali opłatę za odpady w wysokości 21 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane i 42 zł za niesegregowane. Ulga dla domów jednorodzinnych za posiadanie kompostownika wyniesie 2 zł od osoby.

Od 1 października 2020r.  obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny, który uchwalili radni i który ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie kwoty opłaty za odpady i według nowej stawki będą musieli uiszczać opłaty. Nie będą natomiast musieli wypełniać nowej deklaracji. Obowiązek ten pojawi się w momencie, gdy zmieni się liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, w przypadku zmiany właściciela lub zaistnienia innych okoliczności wpływających na określenie wysokości opłaty. Wówczas właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Stawki za odpady powinny być zracjonalizowane, gdyż system gospodarowania odpadami powinien funkcjonować na zasadach samofinansowania, zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, że gmina pobierając od mieszkańców z tego tytułu opłaty pokrywa koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Tak stanowią przepisy.

Pomimo, że uchwalone na sesji stawki za odpady są wyższe, to i tak gmina w 2020 r. będzie zmuszona pokryć zobowiązania za odbiór i zagospodarowanie odpadów z dochodów własnych w kwocie około 1 mln zł.

Warto zaznaczyć, że na wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa wiele czynników, które nie są zależne od gminy m.in. wzrost opłaty marszałkowskiej, cen energii, płacy minimalnej, a także stale rosnąca ilość produkowanych przez mieszkańców odpadów i zbyt niski poziom ich segregacji. W przypadku nie segregowania odpadów, w drodze decyzji administracyjnej nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotności wartości stawki podstawowej.

Urząd Miejski tel. (32) 21 66 511

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych UM wew. 147 i 148 (płatności), wew. 116 (deklaracje i informacje),

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UM wew. 161 (regulamin).


Źródło : http://www.ledziny.pl/