Konsultacje projektu planu miejscowego dla części osiedla Wilkowyje.

 


Prezydent Miasta zaprasza do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV

Konsultacje prowadzone będą od 13 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r. w niżej wymienionych formach i terminach:

1. Spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) w dniu 5 września 2019 r. w Klubie Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 w Tychach, o godzinie 17.00,

2. Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu od 13 sierpnia do 11 września 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 (VII piętro, pokój 701) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2019 kwiecień)

3. Składania uwag na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, ePUAP: /UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Termin składania uwag jest przewidziany do dnia 25 września 2019 r.

Szczególy dot. konsultacji znajdują się również na stronie BIP.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki pod numerem telefonu: (32) 776-37-01 lub kierowanych na adres e‑mailowy: urbanistyka@umtychy.pl .


Źródło : https://razemtychy.pl/konsultacje-spoleczne/