Tyski Sport sprzedaje akcje KP GKS-u Tychy.

 


Tyski Sport Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000383275, zwana dalej „Zbywcą”

zaprasza do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji

w przedmiocie zbycia akcji oraz objęcia akcji nowej emisji spółki działającej pod firmą: Klub Piłkarski GKS Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000745769, o kapitale zakładowym w wysokości 5.971.200,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden dwieście złotych), zwanej dalej „Spółką”. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Zbywca zaprasza do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w następujących obszarach:

1. Zbycie akcji Spółki w minimalnej liczbie 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy), a w maksymalnej liczbie 59.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji, które stanowią odpowiednio 50,24% i 98,81% kapitału zakładowego Spółki.

Planowany okres zbycia akcji Spółki: I kwartał 2020 r. – po zatwierdzeniu przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

2. Objęcie akcji nowej emisji Spółki w minimalnej liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Planowany okres podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki będzie stanowił jeden z obszarów negocjacji.

>>>ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI<<<


Źródło : http://gkstychy.info/pilka/