Koncepcja rewitalizacji tyskiego Parku Łabędzi.

 


Koncepcja rewitalizacji Parku Łabędzi jest już gotowa. Cały proces poprzedzały konsultacje społeczne z mieszkańcami przeprowadzone w formie spacerów badawczych w kwietniu.

Park Łabędzi powstał w latach 50-tych, jako jeden z mniejszych parków wykorzystujących istniejące stawy, błonia i podmokłe tereny. W założeniach miał pełnić głównie dwie funkcje: wypoczynkową i ekologiczną. Główne założenia koncepcji rewitalizacji Parku Łabędzi zostały wypracowane podczas warsztatów terenowych w gronie urzędników i ekspertów.

– Głosy mieszkańców zebrane podczas wiosennych spacerów badawczych pomogły nam opracować koncepcję rewitalizacji parku. Mieszkańcom bardzo zależy na zachowaniu walorów przyrodniczych tego miejsca i ich połączenia z nowymi funkcjami pojawiającymi się punktowo na terenie opracowanego obszaru – mówi Agnieszka Lyszczok – dyrektorka Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

Koncepcja zakłada zachowanie istniejących walorów parku oraz ich wzbogacenie o drobne formy wyposażenia czy nasadzeń. – Analizując przestrzeń parkową wydzielono 4 strefy o różnym charakterze, funkcjach i wyposażeniu – mówi Hanna Skoczylas, zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju. – Każda ze stref posiada odrębne walory i funkcje, które znalazły swoje odzwierciedlenie w koncepcji rewitalizacji.

W dokumencie wyróżniono 4 strefy: parkową, przyrodniczą, stawu i wody oraz sportu. Przeanalizowano i określono model układu komunikacyjnego w parku, określono także typy nawierzchni parkowych. Wskazano wytyczne dotyczące elementów małej architektury, oświetlenia, elementów zabawowych, koncepcja nasadzeń i wskazania dla przyrody. Kolejnym krokiem w realizacji rewitalizacji Parku Łabędzi jest zabezpieczenie środków na inwestycję. Miasto wystąpiło o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Polski Ład.Źródło : https://umtychy.pl/