Tyski Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” ma 40 lat.

 


Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach powstał 1 kwietnia 1982 roku, od tego czasu w tym miejscu tyscy seniorzy mogli skorzystać z opieki, wyżywienia, różnych zajęć i rehabilitacji. 5 września br. pensjonariusze, pracownicy i zaproszenie gości wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji 40-lecia ośrodka.

Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” pow­stał  w ramach struktur Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pomoc świadczona w postaci zajęć rekreacyjnych oraz wyżywienia była świadczona dla grupy 30 – tu seniorów. – Prze­jś­cie w roku 1990 w struk­tury pomocy społecznej zmieniło charak­ter dzi­en­nego domu. Pen­sjonar­iusze mieli możliwość spędzania czasu biorąc udział w zaję­ci­ach terapeuty­cznych i kulturalno-​oświatowych – wspominają pracownicy.

Od 1990 do 2000 roku Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” stał się jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Natomiast od 1 sty­cz­nia 2000 roku jest samodzielną jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną miasta Tychy. Od tamtego czasu sukcesywnie zwiększał się zakres świadczonej pomocy. Obecnie Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” realizuje zadania własne Miasta Tychy w zakresie pomocy społecznej:

 • przeciwdziałania samotności i instytucjonalizacji ludzi w podeszłym wieku,
 • zaspokajania potrzeb rekreacyjno-kulturalnych,
 • zajęć w ramach terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej,
 • wyżywienia dla mieszkańców miasta objętych wsparcie innych jednostek organizacyjnych miasta Tychy.

– Nasze działania zawsze ukierunkowane są na pomoc drugiemu człowiekowi. Zarówno na wsparcie dla samym seniorów, jak i ich rodzin. „Wrzos” to miejsce, w którym nasi seniorzy mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.  Dziękuję wszystkim osobom, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa – mówi Paweł Grosman – dyrektor Dzi­enny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach i dodaje: Wrzos nie funkcjonowałby bez polityki miasta i cieszę się, że tyscy seniorzy tak chętnie korzystają z naszych usług.

Pobyt Pensjonariuszy w ramach dziennego domu jest realizowany w godzinach 7:30-15:30 prowadzone zajęcia mają szeroki obszar oddziaływania terapeutycznego, w celu podtrzymanie jak największej sprawności tyskich seniorów korzystających z świadczonego wsparcia. Natomiast w ramach realizowanej działalności w godzinach popołudniowych (15:00 – 18:00) od środy do piątku, są prowadzone działania wspierające w ramach klubu seniora na terenie filii DDPS „Wrzos” w Centrum Usług Społecznościowych w Tychach.

Realizowane są różne formy zajęć grupowych: warsztat rehabilitacji ruchowej, zajęcia z  fitoterapii, treningu umiejętności społecznych, treningu pamięci i muzykoterapia. Warsztaty są prowadzone przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb poszczególnych seniorów, co jest związane z szerokim spektrum sprawności poszczególnych pensjonariuszy.

– To świetna sprawa, że chce się Państwu wychodzić z domu, przychodzić tutaj i wspólnie spędzać czas. Jestem pod wielkim wrażeniem organizowanych dla Was zajęć, ale przede wszystkim też podziwiam Waszą aktywność.  Im dłużej będziecie aktywni, tym bardziej będziecie czuć się zdrowi i potrzebni. Pracownikom życzę, aby przez kolejne lata znajdowali w swojej pracy satysfakcje i realizowali kolejne cele, bo to one sprawiają, że praca jest przyjemnością. Bez Was wszystkich, seniorów i pracowników, byłoby to tylko miejsce. Natomiast razem tworzycie wspaniałą społeczność – tymi słowami zwrócił się do uczestników spotkania Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta miasta Tychy ds. społecznych.

Słowa uznania dla działalności ośrodka wyraziła także Barbara Konieczna – Przewodnicząca Rady Miasta Tychy. Podziękowała także obecnej na spotkaniu emerytowanej dyrektor DPS-u. Z kolei dyrekor Paweł Grosman podkreślał współprace tyskich jednostek. – Zadaniem kadry jest pełne wykorzystanie wsparcia systemowego, jakie oferują inne jednostki organizacyjne miasta Tychy np. MOPS Tychy, PZON, Miejski Rzecznik Konsumentów oraz organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta – mówi dyrektor Grosman.

DDPS „Wrzos” podejmuje również działania wspierające rodziny pensjonariuszy, w postaci udzielenia pomocy w wyszukaniu specjalistycznego wsparcia w przypadku pogorszenia sytuacji seniorów lub pomocy w umieszczeniu w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez tyski MOPS.

To nie wszystko. Działalność DDPS „Wrzos” to również zapewnienie ciepłych posiłków dla mieszkańców miasta Tychy, objętych wsparciem innych jednostek organizacyjnych miasta. W pierwszym półroczu 2022 roku pomoc ta była świadczona dla mieszkańców miasta Tychy objętych wsparciem:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach (średnio 114 posiłków dziennie – łącznie w I połowie 2022 roku przygotowano 14 246 posiłków)
 2. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Mozaika” przy ul. Mikołowskiej 122 w Tychach (średnio 10 posiłków dziennie – łącznie w I połowie 2022 roku przygotowano 1 178 posiłków).
 3. Środowiskowego Domu Samopomocy Św. Faustyna przy ul. Nowokościelnej 56 w Tychach (średnio 18 posiłków dziennie – łącznie w I połowie 2022 roku przygotowano 2 141 posiłków).
 4. Specjalistycznej Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „BAZA”, mieszczącej
  się przy ul. Batorego 57, (średnio 35 posiłków dziennie – łącznie w I połowie 2022 roku przygotowano 4 223 posiłków)
 5. Mieszkańców mieszkań chronionych prowadzonego przez MOPS Tychy , mieszczących się przy ul. De Gaulle`a, ul. Trzech Stawów oraz ul. Edukacji 11, (średnio 12 posiłków dziennie – łącznie w I połowie 2022 roku przygotowano 1 785 posiłków).
 6. Mieszkańców mieszkania wytchnieniowego, prowadzonego przez MOPS Tychy mieszczącego się przy ul. Edukacji 11, średnio 2 posiłki dziennie – łącznie w I połowie 2022 roku przygotowano 387 posiłków.

Łączna ilość przygotowanych posiłków przygotowanych dla mieszkańców miasta Tychy, wynosiła w I półroczu – 23 930 posiłków.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”, od 8 marca zapewnia także całodzienne wyżywienie dla obywateli Ukrainy, którzy zostali czasowo zakwaterowanych na Pływali Miejskiej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach. Natomiast od 21 marca zaadaptowana zostały pomieszczenia DDPS „Wrzos” na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Do końca czerwca z wsparcia skorzystało 41 osób.


Źródło : https://umtychy.pl/