Konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla C.

 


Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota-Roweckiego i linii kolejowej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 14 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. Można zapoznać się z nim:

  • w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 (VII piętro, pokój 701) w godzinach pracy Urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2022 Czerwiec).

Zapraszamy na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego. Odbędzie się ona 30 czerwca 2022 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Miasta Tychy, w sali nr 102 na pierwszym piętrze,

Istnieje możliwość składania uwag do 28 lipca 2022 r. Uwagi muszą być złożone na piśmie z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Tychy w formie:

  • tradycyjnej – na adres: Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap: /UMTychy/skrytka), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Szczegóły dotychczasowych działań można odnaleźć na stronie https://razemtychy.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-zakonczone/3621-konsultacje-spoleczne-dotyczace-zagospodarowania-przestrzennego-osiedla-c

Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2022 Czerwiec).

Zrzut ekranu 2022 06 06 150652Źródło : https://razemtychy.pl/