OZE w Tychach- dodatkowy nabór i zmiana miejsca składania wniosków.

 


Informujemy, że od 8 grudnia 2020 roku do 22 grudnia 2020r. zmienia się miejsce składania wniosków do programu.

Nabór uzupełniający do projektu prowadzony będzie wyłącznie w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 (parter, stanowisko 3) w godzinach jego pracy:

– Poniedziałek od 7:30 do 15:30

– Wtorek od 7:30 do 15:30

– Środa od 7:30 do 15:30

– Czwartek od 7:30 do 17:30

– Piątek od 7:30 do 13:30

W związku z powyższym Punkt Obsługi Grantobiorców zlokalizowany w budynku „Balbina Centrum” przy ul. Barona 30 (pok. 325) od dnia 8 grudnia 2020 roku  zostaje zamknięty do odwołania.

Dokumenty można także przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urzędu Miasta Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji związanych z realizacją Projektu udzielają pracownicy Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy.

tel. (32) 776-38-06, (32 )776-38-03,

e-mail: komunalny@umtychy.pl

W ramach projektu właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych   ale nie więcej niż:

 • Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – 1 kWp w wysokości 5 500,00 zł brutto,
 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – w wysokości: 16 500,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – w wysokości: 45 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.w.u. – w wysokości: 9 000,00 zł brutto,
 • Kocioł na biomasę – w wysokości: 16 000,00 zł brutto.

ZAKRES NABORU:

 1. 75 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,24 kWp do 5,00 kWp
 2. 4 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 5,6 – 7 kWp oraz 4 pompy ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 10,9 do 12 kW ( instalacje łączone)
 3. 26 instalacje solarne o mocach od 3,3 kW do 6,0 kW
 4. 8 pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,0 kW
 5. 22 pomp ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 7,4 do 21,6 kW
 6. 9 kotłów na biomasę o mocy od 8,2 do 25 KW

DOKUMENTY:

Dokumentem zgłoszeniowym jest:

 1. deklaracja udziału w Projekcie (wzór – załącznik nr 2 do Regulaminu), wraz z wymaganymi załącznikami, opisanymi na wzorze dokumentu.
 2. projekt koncepcyjno-techniczny, (wytyczne do jego opracowania   określono w załączniku nr 7 do Regulaminu),
 3. dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku   (uproszczony audyt) – w przypadku wnioskowania o pompę ciepła do c.o. wraz z c.w.u. lub kotła na biomasę (pellet).

Załączniki do Deklaracji udziału w Projekcie stanowiące kopie oryginału należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym podpisem.   Dokumenty zgłoszeniowe winien podpisać właściciel nieruchomości lub w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele (pełnomocnictwa nie będą uwzględniane)

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

WARUNKI:

 1. Koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego i uproszczonego audytu nie jest kosztem kwalifikowanym – mieszkaniec ponosi go we własnym zakresie.
 2. O dofinansowanie do pompy ciepła c.o+c.w.u. lub do kotła na biomasę nie mogą się ubiegać mieszkańcy, którzy w latach 2017 – 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych do zakupu i montażu źródła ciepła.
 3. Instalacja powietrznej pompy do c.o. oraz c.w.u. oraz kotła na biomasę (pellet) może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja.
 4. Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do Projektu nie może przekroczyć 5 kWp.
 5. Zwiększona moc instalacji fotowoltaicznej (do 7 kWp) możliwa jest wyłącznie w przypadku wnioskowania o instalację fotowoltaiczną łącznie z pompą ciepła do c. o. oraz c.w.u.
 6. O kotły na biomasę mogą wnioskować mieszkańcy, u których aktualne źródło ciepła opalane jest paliwem stałym lub olejem.
 7. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę.

 WAŻNE!

 1. Do udziału w programie zakwalifikowane będą wnioski na podstawie oceny formalno – merytorycznej   przeprowadzonej   w oparciu o kartę oceny – załącznik nr 14   do Regulaminu – NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.
 2. Ogłoszenie  isty potencjalnych Grantobiorców wyłonionych w naborze uzupełniającym nastąpi w dniu 29 stycznia 2021r. na stronie internetowej   www.umtychy.pl/oze , w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  https://bip.umtychy.pl. Lista potencjalnych Grantobiorców będzie zawierała   numer ID dokumentów zgłoszeniowych, rodzaj wybranej mikroinstalacji OZE oraz jej moc.
 3. Przed złożeniem deklaracji udziału w projekcie proszę zapoznać się z regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego, do pobrania na stronie internetowej:


Źródło : http://umtychy.pl/