XIII Tyski Festiwal Monodramu MOTYF – konkurs.

 


Rusza nabór do XIII Tyskiego Festiwalu Monodramu MOTYF, podczas którego oprócz spektakli mistrzowskich, wykonywanych przez luminarzy sztuki aktorskiej, będzie okazja zaprezentować swój monodram.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego br., informacja o zakwalifikowanych spektaklach zostanie opublikowana 9 marca br.

Celem Festiwalu jest pobudzanie aktywności twórczej zarówno aktorów niezawodowych, jak i profesjonalnych; propagowanie monodramów szczególnie cennych dla dorobku teatru i sztuki aktorskiej; konfrontacja dorobku artystycznego niezależnych zespołów teatralnych oraz aktorów zawodowych. Festiwal, z uwagi na formułę prezentacji konkursowych, panele dyskusyjne, warsztaty aktorskie prowadzone przez uznane autorytety w dziedzinie teatru oraz spektakle mistrzowskie, ma charakter edukacyjny.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 roku życia, uprawiające nieprofesjonalną działalność teatralną w placówkach oświatowych, kulturalnych i innych oraz studenci wyższych szkół teatralnych, a także aktorzy zawodowi (absolwenci wyższych szkół teatralnych oraz legitymujący się dyplomem potwierdzającym złożenie egzaminu państwowego przed komisją Związku Artystów Scen Polskich) do pięciu lat po uzyskaniu dyplomu. Tematyka prezentowanych przedstawień jest dowolna.

Każdy wykonawca może zgłosić najwyżej jeden monodram. Prezentacja sceniczna utworu nie może przekroczyć 75 minut i nie może być krótsza niż 25 minut. Czas przeznaczony na przygotowanie prezentacji (włącznie z ustawieniem świateł) nie może przekroczyć 30 minut.

Zgłoszenia (zawierające wypełnioną komputerowo i podpisaną kartę zgłoszenia oraz płytę DVD z nagraniem prezentacji) należy wysłać: – na adres organizatora, tj. Teatr Mały w Tychach, ul. Ks. Kard. Hlonda 1, 43-100 Tychy, lub: – mailem (skan wypełnionej i podpisanej karty oraz link do prezentacji) na adres: dominika.porwit@teatrmaly.tychy.pl, w tytule wiadomości wpisując „MOTYF 2020” Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2020 r. (w przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego). Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą wykonawcy zakwalifikowani do udziału w konkursie. Zgłaszający oświadczają, że dysponują prawami autorskimi do nadesłanych materiałów.

Organizator dokona bezpośredniego zawiadomienia wykonawcy o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu – do dnia 9 marca 2020 r

Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokona specjalnie w tym celu powołana komisja artystyczna ustanowiona przez dyrektora artystycznego festiwalu, składająca się z praktyków teatru: aktorów, reżyserów i instruktorów teatralnych.

Opłata akredytacyjna (płatna przelewem na konto Organizatora do 16 marca 2020) wynosi: – dla aktora: 95 zł i zawiera: wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu (spektakle mistrzowskie, profesjonalne warsztaty aktorskie, panel dyskusyjny, forum teatralne), kawiarenkę festiwalową, materiały promocyjne, – dla pozostałych uczestników (instruktor, obserwator, obsługa techniczna): 70 zł i zawiera: wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu (z wyłączeniem warsztatów aktorskich), kawiarenkę festiwalową, materiały promocyjne. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów przejazdu.

W wypadku zadeklarowania pobytu na okres wszystkich dni Festiwalu, tj. 26 do 29 marca 2020 (4 noclegi) Organizatorzy pokrywają połowę ceny zakwaterowania. Osoby uczestniczące w Festiwalu mniejszą od ww. liczbę dni, koszt zakwaterowania pokrywają we własnym zakresie.

Oceny prezentacji festiwalowych dokona Jury pod przewodnictwem profesora Mikołaja Grabowskiego, który w trakcie Festiwalu zaprezentuje monodram mistrzowski pt.: „Audiencja II” na podstawie tekstu Bogusława Schaeffera.

Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

– dobór repertuaru, scenariusz i konstrukcję dramaturgiczną przedstawienia

– aktorskie środki wyrazu i zasadność ich stosowania

– światło, dźwięk, scenografię, muzykę, reżyserię

– spójność formalną przedstawienia.

Podczas Festiwalu przyznana zostanie nagroda główna – „Wielki Wóz Tespisa”. Łączna pula nagród pieniężnych wyniesie 12.000 zł brutto. Przyznana zostanie również pozaregulaminowa Nagroda Uczestników Festiwalu „Mały Wóz Tespisa” w wysokości 1000 zł brutto.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 marca 2020 r. na scenie Teatru Małego w Tychach podczas Gali Finałowej Festiwalu.

Wymagana jest obecność uczestników w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród – w innym przypadku nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych nadesłanych oraz powstałych w czasie trwania Festiwalu. Organizator zachowuje prawa autorskie do dokumentacji, a uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku i dokumentacji w celach popularyzacji Festiwalu w prasie, Internecie i innych mediach.

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator Festiwalu: Teatr Mały w Tychach Ul. Ks. Kard. Hlonda 1 43-100 Tychy Tel. 32 227 36 17 www.teatrmaly.tychy.pl facebook.com/teatrmaly Sekretarz Festiwalu: Dominika Porwit-Wądołowska dominika.porwit@teatrmaly.tychy.pl Tel. 508 155 508