Prezydent Tychów z absolutorium za 2018 rok.

 


Podczas wczorajszej (30 maja) sesji Rady Miasta Tychy, radni większością głosów (17 za, 8 radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 roku. Radni udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

W 2018r. dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w kwocie 825,6 mln zł, czyli o 6,6 mln zł mniej niż zaplanowano. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości 806,3 mln zł (39,4 mln zł mniej w stosunku do planu). W związku z powyższym zamiast planowanego deficytu w kwocie 13,5 mln zł miasto zamknęło rok nadwyżką wynoszącą 19,2 mln zł.

– Wykonanie niższych dochodów od planowanych jest spowodowane niższymi wpływami środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, głównie termomodernizacji 11 placówek oświatowych oraz utworzenia Centrum Usług Społecznościowych i mieszkań chronionych przy ul. Edukacji. Z planowanej z tego tytułu w 2018r. łącznej kwoty 11,8 mln zł na rachunek miasta wpłynęło niecałe 300 tys. zł. Brakującą kwotę otrzymamy w roku bieżącym, do końca kwietnia wpłynęło już 6,4 mln zł – mówił na sesji Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Natomiast wyżej niż planowano (o 3,6 mln zł) wykonane zostały dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT).

Niewykonanie planowanych wydatków dotyczyło: działalności bieżącej – kwota 28,7 mln zł, były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na: rezerwy i poręczenia 5,2 mln zł, koszty wynagrodzeń w skali całego miasta – 4,6 mln zł, zakup usług przewozowych (rozliczony podatek VAT) –3,1 mln zł, świadczenia społeczne 2,3 mln zł, opłaty za media 2,0 mln zł, działalności majątkowej – w kwocie 10,7 mln zł ( m.in. zakup taboru autobusowego, Termomodernizacja SP 1).

Dynamika dochodów w latach 2015 – 2018 (w mln zł)

Dochody ogółem w 2018 roku wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 12,7% czyli o 93,1 mln zł. Dynamika dochodów z pominięciem środków bezzwrotnych wyniosła 8,9%, co oznacza wzrost o 63,7 mln zł.

– Na wzrost dochodów złożyły się przede wszystkim: wpływy z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych PIT i CIT – łączny wzrost o 34,6 mln zł, część oświatowa subwencji – wzrost o 8,9 mln zł, wpływy z tytułu odsprzedaży biletów metropolitarnych w kwocie 9,4 mln zł, w związku z integracją taryfowo-biletową na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (jednorazowa wypłata 300zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny) – 4,2 mln zł – wylicza prezydent.

Wpływy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT (w mln zł)

Wpływy z podatków dochodowych (PIT i CIT) stanowią podstawowe źródło dochodów miasta warunkujących jego sytuację finansową.

– Podatek dochodowy od osób fizycznych jest uzależniony przede wszystkim od poziomu bezrobocia, wzrostu średniej płacy oraz polityki fiskalnej państwa w tym zakresie. W 2018r. dochody z tego tytułu były wyższe w stosunku do roku 2017 o 12,1% tj. o 23,5 mln zł. Na taki poziom wykonania wpływ miał zarówno spadek bezrobocia (w stosunku do roku 2017 o 0,2 punktu procentowego) jak i wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (o 7,3%). Stawki i progi podatku pozostały na poziomie niezmienionym od 2009 roku – mówi Urszula Dryka – Skarbnik Miasta Tychy.

Duży wzrost odnotowano również w podatku dochodowym od osób prawnych, wyniósł on aż 81%, co skutkowało wpływami większymi o 11,1 mln zł. Wynikało to przede wszystkim z jednorazowej wpłaty w kwocie 6,5 mln zł jednego z przedsiębiorstw.

Wpływy z podatków i opłat (w mln zł)

Podatki i opłaty lokalne są w mniejszym stopniu powiązane z sytuacją gospodarczą kraju niż podatki dochodowe. Zalicza się do nich przede wszystkim:

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportowych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłatę skarbową.

W 2018 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zasiliły budżet miasta kwotą 179,4 mln zł i były wyższe od wykonania 2017 roku o 4,4%, tj. o 7,5 mln zł. Najistotniejszą rolę w tej grupie dochodów odgrywa podatek od nieruchomości.

– Dochody z tego tytułu wyniosły 109,1 mln zł i były wyższe od tych uzyskanych rok wcześniej o 3 mln zł. Wzrost spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem określonych przez Ministra Finansów górnych stawek podatku o 1,9%, a co za tym idzie zwiększeniem obowiązujących na terenie miasta stawek podatku od nieruchomości dla większości przedmiotów opodatkowania- wyjaśnia prezydent.

Na dotychczasowym poziomie pozostała jedynie stawka dla budynków mieszkalnych. Zwiększyła się także podstawa opodatkowania w związku z zakończonymi inwestycjami podatników.

W 2018r. po raz kolejny odnotowano wzrost wpływów z tytułu podatku od środków transportowych. Wysokie wykonanie – o 1,5 mln zł wyższe niż w 2017r. – jest efektem zwiększenia w trakcie roku liczby opodatkowanych pojazdów o 11,5%, tj. o 949. W 2018r. opodatkowaniu podlegało łącznie 9.168 pojazdów, z czego 7.539 stanowiły pojazdy będące przedmiotem leasingu.

Środki bezzwrotne otrzymane ze źródeł zewnętrznych (w mln zł)

Środki zewnętrzne bezzwrotne pozyskane na przestrzeni ostatnich czterech lat pochodzą przede wszystkim z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2018 otrzymaliśmy łącznie ponad 133 mln zł, z tego na zadania inwestycyjne 105 mln zł.

– Co ciekawe z ogólnej puli środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto w roku ubiegłym jedynie połowa, 25 mln zł pochodziła ze środków unijnych. Największą część stanowiły środki otrzymane na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej oraz na zakup nowoczesnego taboru komunikacyjnego. Pozostałe środki pozyskaliśmy między innymi od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez (10,7 mln zł), z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na budowę drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską (prawie 10 mln zł) oraz z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (3,2 mln zł) na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barona – mówi prezydent Dziuba.

Wydatki miasta ogółem (w mln zł)

W 2018 roku wydatki ogółem budżetu miasta Tychy zostały zrealizowane w wysokości 806,3 mln zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 671,2 mln zł, zaś wydatki majątkowe 135,1 mln zł.

Struktura wydatków bieżących (w mln zł)

W strukturze wydatków bieżących, jak co roku, największy udział mają środki wykorzystane na oświatę i wychowanie, rodzinę i pomoc społeczną oraz organizację transportu pasażerskiego. Stanowią one łącznie ponad 2/3 wszystkich wydatków bieżących. Na poziomie 5% – 7% wydatków bieżących kształtują się wydatki na kulturę fizyczną wraz z kulturą i sztuką, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, administrację oraz na utrzymanie dróg.

Na zadania z zakresu oświaty wydano łącznie 229,7 mln zł, tj. o 8,5% (17,9 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Największą część tych wydatków stanowiły: wydatki osobowe 159,3 mln zł (wzrost w stosunku do 2017r. o 11,1 mln zł) oraz dotacje dla niepublicznych placówek oświaty 37,0 mln zł (wzrost w stosunku do 2017r. o 7,2 mln zł).

Drugą pozycję pod względem wysokości poniesionych nakładów zajmuje rodzina, pomoc i opieka społecznej, na którą w ubiegłym roku wydano 135 mln zł tj. o 3,7% (4,8 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Największe wydatki dotyczyły wypłaty różnego rodzaju świadczeń dla osób uprawnionych, na które przeznaczono 98,5 mln zł, z tego na wypłatę świadczeń z Programu Rodzina 500+ wydatkowano 57,4 mln zł,

W ramach zadań związanych z transportem zbiorowym największe środki wydano na zakup usług przewozowych (69,7 mln zł) oraz na bieżące funkcjonowanie MZK (3,9 mln zł). Rok 2018 był ostatnim rokiem, w którym miasto Tychy organizowało przewozy pasażerskie. Od 1 stycznia 2019r. obowiązek ten, w zamian za wpłatę składki, przejęła Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat na remonty, bieżące naprawy i konserwacje wydano łącznie prawie 95 mln zł. W 2018 roku wydatki na ten cel wyniosły 25,8 mln zł. Priorytetem – tak jak to było w latach ubiegłych – były remonty dróg wraz z oświetleniem oraz remonty placówek oświatowo-wychowawczych. Łącznie na ten cel przeznaczono 18 mln zł, co stanowi 70% ogółu wydatków remontowych. Na remonty dróg i oświetlenia wydatkowano 13,7 mln zł, w tym na remonty nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich –6,0 mln zł ( z czego do największych zaliczyć należy remont ul. Jaśkowickiej, Beskidzkiej, Katowickiej, Mikołowskiej, Budowlanych i Piłsudskiego).

Wydatki majątkowe w latach 2016-2018 (w mln zł)

Wydatki majątkowe w 2018 roku zamknęły się kwotą 135,1 mln zł, co stanowiło 16,8% wydatków ogółem. Można zatem stwierdzić, że co 6-ta złotówka wydana z budżetu przeznaczona została na inwestycje! Wydatkowane środki stanowiły niemalże sumę nakładów inwestycyjnych z lat 2016-2017. Największe nakłady poniesiono na inwestycje drogowe z oświetleniem, inwestycje oświatowe oraz z zakresu ochrony zdrowia. Stanowiły one łącznie prawie 80% wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Na realizację inwestycji drogowych wraz z oświetleniem wydatkowano łącznie 58 mln zł.

Największe nakłady 27,9 mln zł, pochłonęła budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej.

– Zadanie jest w trakcie realizacji – po stronie wschodniej rozpoczęły się już prace związane z asfaltowaniem (łącznie zostanie ułożonych prawie 5 tys. ton mas bitumicznych na łącznej pow. 9,5 tys. m2), po stronie zachodniej trwa budowa nasypów i utwardzanie podłoża. Na wiadukcie wykonywane jest zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na płytach pomostów – mówi Andrzej Dziuba.

Wartość ogółem inwestycji (razem z odszkodowaniami za grunty przejęte pod budowę drogi) wynosi 134 mln zł, z czego udział środków unijnych wynosi łącznie prawie 95 mln zł.

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia

W roku 2018 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla naszego miasta nadal utrzymywał się na niskim poziomie. Jego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana odrębnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o osiąganą przez jednostkę w poprzednich trzech latach nadwyżkę operacyjną, dla miasta Tychy wyniosła w 2018 r. 14,6%.

Natomiast osiągnięty indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający ze spłacanych w danym roku pożyczek, kredytów oraz wykupionych obligacji wraz z odsetkami wyniósł 3,8%. Tym samym wykonanie dopuszczalnego wskaźnika na przestrzeni ostatnich 3 lat spadło z poziomu 34% w 2016r. do 26% w roku ubiegłym.


Źródło : http://umtychy.pl/