Architektura sakralna doby PRL-u jako dziedzictwo kulturowe.

 


Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1 – 22 maja 2019 r., godz. 18.00

Architektura sakralna doby PRL-u jako dziedzictwo kulturowe

Tyskie kościoły prezentują szerokie spektrum podejść do kształtowa­nia bryły architektonicznej oraz jej relacji z otoczeniem. Odzwierciedlają zmienne tendencje stylistyczne, sta­nowiąc żywy oddźwięk tego, co działo się w architekturze sakralnej na świecie w II połowie XX wieku. Są to re­alizacje bardzo zróżnicowanej klasy, przy czym wszyst­kie, bez wyjątku, stanowią odzwierciedlenie zmiennych i trudnych realiów minionej epoki. W skali miasta są one świadectwem formowania się wspólnot parafial­nych, szerzej zaś tożsamości mieszkańców i oswaja­nia przez nich przestrzeni. Przedstawione świątynie stanowią więc bardzo istotną część dziedzictwa kul­turowego. W takim kontekście, wobec intensywnych przemian tkanki miejskiej, stan wielu obiektów wraz z otoczeniem wymaga pilnego namysłu. Te najcenniej­sze pod względem artystycznym już dziś potrze­bują zdecydowanych form ochrony konserwatorskiej.

Gośćmi dyskusji będą:
ks. dr Leszek Makówka – konserwator archidiecezjalny, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej
Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
inż. arch. Grzegorz Ratajski – projektant kościołów
inż. arch. Anna Syska – Miejski Konserwator Zabytków w Tychach
Prowadzenie: dr Patryk Oczko


Źródło : https://umtychy.pl/