Andrzej Dziuba przewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma nowego przewodniczącego. W piątek (30 listopada) na to stanowisko został wybrany Andrzej Dziuba.

  • Prezydent Tychów Andrzej Dziuba został przewodniczącym zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  • Wybór przewodniczącego był głównym punktem piątkowego posiedzenia tego organu w nowej kadencji samorządu.
  • Dotychczasowy przewodniczący – Marcin Krupa – nie ubiegał się o reelekcję na to stanowisko.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja – mocą ustawy przygotowanej dla regionu – skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zajmuje się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Organy GZM ukonstytuowały się we wrześniu ub. roku. Na przewodniczącego zarządu Metropolii wybrano wówczas dotychczasowego członka zarządu woj. śląskiego Kazimierza Karolczaka, a na przewodniczącego zgromadzenia – prezydenta Katowic Marcina Krupę.

W październikowych wyborach ubiegający się o reelekcję Krupa wygrał w pierwszej turze z poparciem 55,4 proc.; jednak następnie poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego zgromadzenia Metropolii.

Bardzo wysokie poparcie w ostatnich wyborach zdobył także prezydent Tychów od 2000 r. Andrzej Dziuba pozostał na stanowisku z wynikiem 75,72 proc. W piątkowym głosowaniu Dziuba, który w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym zgromadzenia GZM, był jedynym kandydatem.

Zgłosił go prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, który zaproponował jednocześnie, aby w związku z pięcioletnią kadencją i podziałem Metropolii na pięć podokręgów, rozważyć w dalszej kolejności rotacyjne przewodnictwo w zgromadzeniu każdego podokręgu – ze zmianą co rok.

Dziuba, dziękując po wyborze za zaufanie przypomniał, że funkcja przewodniczącego zgromadzenia ma przede wszystkim charakter techniczny, związany przede wszystkim ze sprawnym prowadzeniem obrad.

W rozdziale statutu GZM, poświęconym zgromadzeniu metropolii wskazano m.in., że składa się ono z 41 delegatów gmin; zgromadzenie wybiera spośród nich przewodniczącego zgromadzenia (jego zadaniem jest tylko organizowanie pracy zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad), a także nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Zgromadzenie może powoływać komisje stałe lub doraźne.

Zgromadzenie kontroluje działalność zarządu i jednostek organizacyjnych GZM poprzez komisję rewizyjną (3-9 delegatów). Powołuje też stałą komisję rozjemczą (3-9 delegatów), której głównym zadaniem jest rozpatrywanie sprzeciwów wniesionych wobec projektów uchwał zgromadzenia (gminy mogą je wnosić, jeśli w ich ocenie projekty uchwał istotnie naruszają ich interes).

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 11 delegatów, komisji zgromadzenia i zarządowi GZM. Uchwały zgromadzenia są podejmowane podwójną większością głosów (chyba że ustawa stanowi inaczej). Zgromadzenie obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zgromadzenia w miarę potrzeb; nie rzadziej niż raz na kwartał.


Źródło : https://www.portalsamorzadowy.pl/