Certyfikat 7 Złotych Zasad Spółdzielczości dla TSM Oskard.

 


Nasza spółdzielnia znalazła się w gronie 11. liderów spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce – najprężniej działających i liczących się podmiotów gospodarczych oraz ważnych organizatorów życia społeczno-kulturalnego na terenie, na którym działają, uzyskując Certyfikat 7 Złotych Zasad Spółdzielczości.

TSM Oskard wzięła udział w Konkursie 7 Złotych Zasad Spółdzielczości, którego organizatorem była Grupa Medium Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wydawca miesięcznika „Administrator”. Finał konkursu i ogłoszenie wyników miały miejsce podczas konferencji dla spółdzielni mieszkaniowych „Aktywny podmiot rynku” 18 października podczas salonu LOKUM EXPO 2016 w Kielcach

Otrzymany certyfikat potwierdza działanie zgodnie z poniższymi 7. Zasadami Spółdzielczymi:

I.  Dobrowolne i powszechne członkostwo

II.Demokratyczna kontrola poprzez walne zgromadzenia coroczne

III.  Ekonomiczne uczestnictwo

IV.  Samorząd i niezależność

V.Kształcenie, szkolenie, informowanie

VI.  Współpraca pomiędzy spółdzielniami

VII.Troska o społeczności lokalne.

7 Złotych Zasad to wskazówki dla spółdzielni, jak wprowadzać spółdzielcze wartości w życie. Spółdzielnie – w odróżnieniu od innych form własności – są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi na wszystkich zdolnych do korzystania z ich usług i gotowych przyjąć zobowiązania członkowskie. W myśl Złotych Zasad wszyscy członkowie spółdzielni mają równe prawa. Nie są dyskryminowani ze względu na płeć, status społeczny, rasę, poglądy polityczne czy religijne. Jako organizacje demokratyczne z mocy prawa winny być kierowane przez swoich członków, aktywnie uczestniczących w ustanawianiu polityki spółdzielni i w podejmowaniu decyzji.

Jak głoszą Złote Zasady, spółdzielnie powinny zapewnić swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu możliwość kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni.

Certyfikat 7 Złotych Zasad zobowiązuje do działań na rzecz wzmacniania ruchu spółdzielczego poprzez kontakty z innymi spółdzielniami lokalnymi, krajowymi, ale i międzynarodowymi.

Otrzymane wyróżnienie potwierdza stosowanie się do 7 Złotych Zasad Spółdzielczości  i świadczy o postrzeganiu spółdzielni jako podmiotu o silnej i trwałej kulturze organizacyjnej, koncentrującej się na efektywnym realizowaniu celów statutowych.

Okazując otwartość i jawność działania Oskard poddał się weryfikacji zewnętrznej, obiektywnej komisji. W zamian – poza satysfakcją z wysokiej oceny niezależnego gremium ekspertów, którzy przyznali to prestiżowe wyróżnienie – ma prawo do używania zastrzeżonego znaku Certyfikat Spółdzielczości  na swoich materiałach firmowych i promocyjnych.


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/