Konkurs na SUPER OGRÓD TSM OSKARD 2016

Oskard kwadrat

Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” ogłasza konkurs na najładniejszy, najbardziej zadbany, najciekawiej zaaranżowany ogródek w naszych spółdzielczych zasobach.

Apelujemy do mieszkańców o przeprowadzenie wiosennych porządków w ogródkach i przygotowania ich do konkursu.


 

super ogród

REGULAMIN KONKURSU

                                         na przyblokowy ogródek, klomb, rabatę – SUPER OGRÓD TSM OSKARD ‘2016

 

I. Cel konkursu

Zachęcenie mieszkańców do dbałości o czystość i estetykę otoczenia budynków i osiedli. Wskazanie pozytywnych wzorców
oraz zachęcenie do bieżącej troski o stan ogródków, ich ogrodzeń, kwiatostanu itd.

 

II. Organizacja konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD,
ul. H. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy, NIP 646-000-99-80, REGON 000484794,
KRS 0000107899.

2.    Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.    W konkursie będą oceniane rabaty/ogrody znajdujące się w zasobach Tyskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej OSKARD.

4.    Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za
wyjątkiem pracowników Organizatora i najbliższych rodzin pracowników Organizatora.

5.    Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach obejmujących najpiękniejsze
rabaty/ogródki.

6.    Przegląd przyblokowych rabat/ogródków w poszczególnych Rejonach GZM
przeprowadzą pracownicy Administracji Rejonów GZM i członkowie Rad Osiedli
skupieni w 3-5 osobowych komisjach, wybranych wspólnie przez Kierownika
Administracji Rejonu GZM oraz Przewodniczącego Rady Osiedla.

7.    Komisja rejonowa wybiera najładniejsze, najbardziej zadbane, zazielenione i ukwiecone
ogródki, wyróżniające się estetyką, pomysłowością zagospodarowania (urządzenia),
kompozycją roślinną, różnorodnością, oryginalnością, stanem i wyglądem ogrodzenia.

8.    Każda komisja rejonowa wybierze minimum trzy najlepsze propozycje rabat/ogródków,
szeregując je w kolejności od najwartościowszej (1) do słabszej (2,3 i dalsze).

9.    Komisja rejonowa dokumentuje wyniki przeglądu na fotografiach poszczególnych
rabat/ogródków oraz w protokole podpisanym przez wszystkich członków komisji.

10.  Protokoły komisji rejonowych trafią do spółdzielczej komisji konkursowej
w składzie:

–   członkowie Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Oskard”,

–   Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

–   Kierownik Działu Społeczno-Kulturalnego.

11.  Spośród propozycji, które napłyną z poszczególnych komisji rejonowych, na
podstawie protokołów, dołączonych fotografii i ewentualnie wizji lokalnej
w terenie zostanie wybrany najpiękniejszy ogród, który zostanie wyróżniony
tytułem SUPER OGRÓD TSM OSKARD ROKU 2016.

12.  Nagrodzone rabaty/ogrody zostaną przedstawione na łamach miesięcznika
„Oskard” oraz na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl ze wskazaniem
lokalizacji ogrodu (Rejon GZM, ulica, numer budynku).

13.  Do opisu lokalizacji ogrodu może być dodane imię, nazwisko oraz adres
opiekuna/gospodarza rabaty/ogrodu – za pisemną zgodą danej osoby.

 

III. Nagrody

1. Opiekunowie/gospodarze najpiękniejszych rabat/ogrodów wybranych przez
komisje rejonowe otrzymają honorowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
w postaci karty podarunkowej do jednego z punktów handlowych prowadzących
między innymi sprzedaż artykułów ogrodniczych:

2.    Wysokość nagród w ramach każdego z rejonów GZM wynosi:

I miejsce: karta podarunkowa o wartości 90,00 zł

II miejsce: karta podarunkowa o wartości 70,00 zł

III miejsce: karta podarunkowa o wartości 50,00 zł

3.    Dodatkowo opiekun/gospodarz ogrodu wyróżnionego tytułem SUPER OGRÓD
TSM OSKARD ROKU 2016
otrzyma kartę podarunkową o wartości 100,00 zł

 

IV. Terminy

1.    Termin zgłoszeń konkursowych od mieszkańców upływa z dniem 29 maja           2016 roku.

2.    Komisyjny przegląd i ocena rabat/ogródków zostaną przeprowadzone przez komisje
rejonowe w terminie od 13 czerwca do 15 lipca 2016 roku

3.    Protokoły i dokumentacja fotograficzna z prac rejonowych komisji konkursowych
spłynie do spółdzielczej komisji konkursowej do 27 lipca 2016 r.

4.    Spółdzielcza komisja konkursowa wybierze – SUPER OGRÓD TSM OSKARD ‘2016
w dniu1 sierpnia 2016 r., podczas posiedzenia Kolegium Redakcyjnego miesięcznika
OSKARD.

5.    Wyniki prac komisji rejonowych i spółdzielczej komisji konkursowej zostaną
przedstawione w sierpniowym  wydaniu miesięcznika OSKARD.

6.    Spotkanie z opiekunami/gospodarzami najładniejszych ogródków – laureatami konkursu
odbędzie się w połowie sierpnia 2016 roku (termin do bieżącego ustalenia; laureaci
zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania przez spółdzielczą komisję
konkursową do 10 sierpnia 2016 roku), a relacja ze spotkania i prezentacja laureatów
zostaną opublikowane we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Oskard”.

 

V. Inne ustalenia

1.    Czytelnicy miesięcznika i mieszkańcy budynków TSM OSKARD, którzy wesprą
pracę komisji rejonowych przedstawiając swoje nominacje konkursowe (o ile nie
uczynią tego anonimowo, lecz podadzą imię, nazwisko i adres do wiadomości
redakcji miesięcznika „Oskard” i komisji konkursowych) otrzymają drobne
upominki w postaci gadżetów reklamowych, które zapewni TSM OSKARD.

2.    Zgłoszenia/nominacje konkursowe należy składać w administracjach osiedli,
w kancelarii TSM OSKARD bądź drogą internetową (oskard@oskard.tychy.pl)
z podaniem w tytule wiadomości: KONKURS SUPER OGRÓD TSM OSKARD ‘2016.

Zgłoszenia stanowią obowiązkową część dokumentacji konkursowej.

3.    Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe
będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie
przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku
z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz promocją konkursu
i Organizatora. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii nagrodzonych
lokalizacji opatrzonych adresem w mediach lokalnych i regionalnych oraz na stronie
internetowej Organizatora.

4.    Informacje związane z konkursem będą umieszczane w miesięczniku TSM „Oskard”
oraz na stronie internetowej (www.oskard.tychy.pl).

5.    W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję
podejmie Organizator w porozumieniu ze spółdzielczą komisją konkursową.

6.    Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

Organizator:

Zarząd Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD

 


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl