XV Tyski Festiwal Monodramu MOTYF : Jordan – monodram Zuzanny Bernat.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/