Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tyskim Urzędzie Pracy.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Tychach od dnia 30 stycznia 2023 roku uruchamia nabory wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o:

  • organizację staży,
  • organizację prac interwencyjnych,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (maksymalna kwota wsparcia to 30 tysięcy zł),
  • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
  • zwrot kosztów zatrudniającym skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej albo w jednostce organizacyjnej systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (WRiPZ),
  • zwrot kosztów wynagrodzeń odpowiadający składkom na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości przez okres pierwszych 24 miesięcy zatrudnienia i w połowie wysokości przez okres kolejnych 12 miesięcy zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych lub w podmiotach ekonomii społecznej.

Osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków o:

  • sfinansowanie szkolenia lub studiów podyplomowych,
  • przyznanie bonu na zasiedlenie (forma wsparcia dla osób do 30 roku życia),
  • przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota wsparcia to 30 tysięcy zł),
  • przyznanie finansowania opłaty pobieranej za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Nabory wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na daną formę aktywizacji zawodowej.

Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji poszczególnych instrumentów i usług rynku pracy do pobrania na stronie internetowej https://tychy.praca.gov.pl/ w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców lub w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy.


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/