Tychy na 12. miejscu w rankingu „Indeks Zdrowych Miast w Polsce”.

 


Tychy na 12. miejscu wśród Polskich miast w rankingu opublikowanym pn. „Indeks Zdrowych Miast w Polsce”. Opracowanie przedstawia miasta na prawach powiatu, w których są najlepsze warunki dla utrzymywania dobrego stanu zdrowia.

Jak napisali autorzy rankingu: „Obecnie około 60% populacji w Polsce mieszka w miastach. Proces urbanizacji stale postępuje. Miasta oferują wiele korzyści, jednak na tych obszarach znacznie szybciej rośnie odsetek mieszkańców chorujących przewlekle. Statystyki wskazują m.in. na większą liczbę osób z  miast, w  porównaniu z  terenami wiejskimi, u których diagnozuje się choroby układu oddechowego, w tym dolegliwości astmatyczne czy choroby układu krążenia. W miejscowościach, w których długotrwale utrzymuje się stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5 w  powietrzu, ryzyko wystąpienia alergii wziewnych u  dzieci zwiększa się dwukrotnie, a  astmy czterokrotnie. Dane dotyczące zależności między środowiskiem i zmianami klimatycznymi a zdrowiem są coraz bardziej niepokojące”.

Celem opracowanego rankigu było sprawdzenie w których miastach (na prawach powiatu) są najlepsze warunki dla utrzymywania dobrego stanu zdrowia.

Indeks został przygotowany przez Grupę LUX MED, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Open Eyes Economy Summit (Fundacje Gospodarki i Administracji Publicznej).

Podstawą do prac nad Indeksem były m.in.: dane publikowane w Banku Danych Lokalnych GUS lub inne źródła administracyjne. W trakcie prac nad indeksem wskaźnika, wytypowano 8 kluczowych obszarów, takich jak: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń.

WYNIKI

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Warszawa. Tychy uplasowały się na 12. miejscu wśród 66 miast na prawach powiatu.

W kluczowym obszarze „Zdrowie”, w którym badacze przeanalizowali 2581 programów polityki zdrowotnej i działania w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Tychy znalazły się na 10. miejscu. Natomiast w obszarze „Usługi komunalne i społeczne” nasze miasto zajęło 9. miejsce. W tym obszarze przeanalizowano usługi, których wpływ na jakość zdrowia mieszkańców jest kluczowy, tj. usługi wodno-kanalizacyjne, zaopatrzenie w  ciepło, gospodarka odpadami, kultura fizyczna i sport czy bezpieczeństwo publiczne.

Autorzy rankigu planują coroczną aktualizację opracowanego Indeksu.


Źródło : https://umtychy.pl/