Budżet Lędzin na rok 2023 z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 


Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego do 15 listopada każdego roku powinny mieć gotowe projekty uchwał budżetowych na kolejny rok. Nie inaczej jest w Lędzinach, gdzie opracowany projekt budżetu miasta na rok 2023 trafił do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz do uchwalenia przez lędzińskich radnych.

To kolejny już rok, w którym burmistrzom, prezydentom, wójtom i skarbnikom przyszło mierzyć się z konstruowaniem trudnych budżetów. O ile sytuacja finansowa każdego samorządu jest inna, o tyle wiele wyzwań i problemów jest już wspólnych. Wspólna jest na przykład troska prezydentów i burmistrzów jak pokryć bieżące wydatki dochodami bieżącymi. Jest to jeden z wielu wskaźników, które gmina musi spełnić, aby uzyskać pozytywną opinię RIO dla przygotowanego projektu budżetu.

Projekt budżetu Lędzin na rok 2023 zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne i oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej.

Na 2023 rok założono dochody i przychody Lędzin w wysokości 90,3 mln zł oraz wydatki i rozchody w takiej samej wysokości. Budżet Lędzin się bilansuje i nie ma potrzeby zaciągania kredytów. 20,1 mln zł jest przeznaczone na zadania majątkowe czyli szeroko rozumiane inwestycje, a 2,5 mln zł posłuży do dalszego zmniejszenia zadłużenia gminy.

Warto podkreślić, że z kwoty 20,1 mln zł, która obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, aż 15,4 mln zł pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych – z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz ze środków Unii Europejskiej.

Kolejny już rok spadnie zadłużenie Lędzin. Planowana na dzień 1.01.2023 r. kwota długu w wysokości 13,03 mln zł zostanie w roku 2023 zmniejszona do wysokości 10,50 mln. Ponadto gmina w roku 2023 nie planuje zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Warto przypomnieć, że w roku 2014, gdy Krystyna Wróbel obejmowała funkcję burmistrza Lędzin, zadłużenie gminy kształtowało się na poziomie 20,4 mln zł. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez ostatnie 8 lat, pozwoliło na zmniejszenie zadłużenia gminy o prawie 50%.

Bardzo ważne, z punktu widzenia stabilizacji finansów gminy, było także zakończenie w lipcu 2021 r. długoletniego sporu między Gminą Lędziny, a podmiotem górniczym. W latach 2005-2011 podmiot górniczy wpłacił do gminnej kasy zbyt duży podatek od nieruchomości – od „wyrobisk górniczych”. Kwestią sporną była nie tylko kwota naliczonego podatku, która wynikała ze zmiany interpretacji prawa podatkowego, ale również odsetek od tych należności, które stale rosły. Największy problem polegał na tym, że pieniędzy tych w kasie gminy nie było, ponieważ wydali je poprzednicy obecnych władz. Burmistrz Krystynie Wróbel przypadł obowiązek ich zwrotu.

Już od samego początku swojej kadencji w roku 2014 zaczęła ona ten problem rozwiązywać, w efekcie czego Gmina Lędziny rozpoczęła spłatę należności wobec podmiotu górniczego. W latach 2014 – 2018 Lędziny zwróciły górnictwu około 10 mln zł, bez zaciągania na ten cel obligacji i kredytów. 15 lipca 2021 r. została zawarta ugoda pomiędzy Gminą Lędziny, a Spółką Restrukturyzacji Kopalń reprezentowaną przez zarząd SRK – Janusza Gałkowskiego i Radosława Wojtasa.

Dzięki porozumieniu gmina zaoszczędziła około 2,6 mln zł. Dodatkowo zwrot nadpłat został rozłożony na 9 lat. Dzięki zawartej ugodzie gmina będzie mogła zaoszczędzić dodatkowo około 3,4 mln zł. Łączna kwota oszczędności jaką udało się uzyskać dzięki zawarciu porozumienia wynosi ok. 6 mln zł. Samo porozumienie jak i kwota, której Lędziny nie będą musiały wydać są kluczowe dla stabilizacji finansów miasta i pozwalają na planowanie kolejnych budżetów bez wiszącego nad głową „miecza Damoklesa” w postaci roszczeń podmiotu górniczego.

Praca Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta i pracowników odpowiedzialnych za finanse w Urzędzie Miasta i miejskich instytucjach została doceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Ta instytucja kontrolna w swojej uchwale z dnia 5 grudnia 2022r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lędziny projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. RIO nie miało do tego projektu zastrzeżeń.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Po dogłębnej analizie przesłanych materiałów eksperci z RIO stwierdzili, że budżet Lędzin na rok 2023 został opracowany zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

Zaplanowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zostały zaplanowane w odpowiedniej szczegółowości a projekt budżetu jest zrównoważony. Sam dokument jest kompletny, obejmuje wymagane załączniki, stosowne uzasadnienia oraz wymagane materiały informacyjne.

Kształt projektu budżetu na rok 2023 jest efektem dobrze zrealizowanego budżetu tegorocznego. Jest on teraz analizowany przez miejskich radnych, którzy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i przepisami prawa mogą w nim wiele zmienić.

Warto w tym miejscu przypomnieć wypowiedź radnego Edwarda Urbańczyka, który stwierdził, że radni „przekopali” projekt budżetu Lędzin na rok 2020. Po raz pierwszy w historii. Przyniosło to w efekcie problemy finansowe naszego miasta, ponieważ radni rządzący Lędzinami budżet „przekopali”, ale do zapewnienia środków na jego realizację to już się nie poczuwali. Należy mieć nadzieję, że z budżetem na rok przyszły będzie inaczej.


Źródło : http://www.ledziny.pl/