Pozytywna decyzja dotycząca budowy spalarni w tyskich Wilkowyjach.

 


Urząd Miasta Tychy 28 lipca 2022 roku wydał pozytywną decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Odzysku Energii pn. :„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania RDF/pre-RDF, w tym odpadów biodegradowalnych, z Odzyskiem Energii Odnawialnej”, zlokalizowanego przy ul. Dojazdowej 10.

Wniosek w tej sprawie złożyła spółka Instalmedia sp. z o.o. 30 grudnia 2020 r. do Prezydenta Miasta Tychy.

Urzędnicy bardzo wnikliwie przeanalizowali złożony wniosek i nie znaleziono podstaw prawnych do wydania decyzji odmownej. Inwestor spełnił wszystkie określone przepisami wymogi, przestawił spójne i rzeczowe wyjaśnienia. Wniosek został także pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz uzyskał pozytywne uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przeanalizowano także wszystkie złożone w terminie pisma oraz zawarte w nich uwagi  i wnioski mieszkańców miasta. Urzędnicy odpowiedzieli na wszystkie 1482 pisma, jakie wpłynęły (1466 były tej samej treści). Pisma i petycje mieszkańców są istotnym elementem postępowania, ale nie mogą stanowić jedynej przyczyny wydania odmownej decyzji środowiskowej.

W uzasadnieniu decyzji wskazano również, że przy spełnieniu warunków jasno określonych w decyzji środowiskowej przyjęte rozwiązania technologiczne nie wpłyną negatywnie na środowisko oraz zdrowie i życie lokalnej społeczności.

Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców dzielnicy Wilkowyje inwestor m.in. zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem najważniejszych wytycznych zawartych w Konkluzjach BAT (w tym tych związanych m.in. z ogólną efektywnością środowiskową).

Decyzja prezydenta o środowiskowych uwarunkowaniach nie kończy procedury prawnej. Przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Pełna, pond 100-stronnicowa treść decyzji dostępna jest w serwisie BIP.

 


Źródło : https://umtychy.pl/