Od 1 stycznia wzrosły opłaty za śmieci w Tychach.

 


Od 1 stycznia 2021 roku każdy mieszkaniec Tychów za odbiór odpadów zapłaci 26 złotych. Uchwałę w tej sprawie przyjęto na wczorajszej (29.10) sesji Rady Miasta Tychy.

Konieczność dostosowania systemu gospodarki odpadami do nowych przepisów, wzrost opłat za energię elektryczną potrzebną do przetworzenia odpadów oraz wzrost kosztów firm zajmujących się odpadami, w tym m.in. wzrost wynagrodzeń sprawił, że konieczne stało się wprowadzenie zmian w wysokości opłat „śmieciowych”.

Od 1 kwietnia 2019 roku opłata za śmieci segregowane w Tychach wynosiła 15 zł od osoby, a za śmieci niesegregowane 30 zł. Dziś to za mało, by system zagospodarowania i odbioru odpadów mógł dalej funkcjonować.

– Od 1 stycznia 2021 roku, stawka za śmieci musi wzrosnąć, by miasto miało pieniądze na zapłacenie odbierającym je firmom. Według przeprowadzonych przez nas analiz i wyliczeń stawka musi wynosić 26 złotych od osoby, by system miał zapewnione samofinansowanie. Koszty funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami w przyszłym roku w Tychach szacujemy na blisko 37, 9 mln złotych, dochód z tego tytułu przy zachowaniu obecnych stawek wyniósłby 24 miliony złotych. Różnica między dochodami, a kosztami wynosi więc prawie 13,9 miliona złotych! Zdajemy sobie sprawę, że to duża zmiana, jednak nie mamy wyjścia i tak jak inne miasta musimy wprowadzić zmiany – mówi Hanna Skoczylas – z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Główną przyczyną podwyżki jest konieczność dostosowania systemu do nowych przepisów prawa, co spowoduje np. spadek dochodów z nieruchomości niezamieszkałych o ponad 6 milionów złotych. Ponadto firmy startujące w przetargach na odbiór śmieci ponoszą coraz wyższe koszty związane z podwyżką płac, paliwa, podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne. Kolejną przyczyną podwyżek jest wzrost opłat za energię elektryczną potrzebną do przetworzenia odpadów i wzrost ilości odpadów. Z tego powodu wiele miast w Polsce albo już wprowadziło znaczne podwyżki albo planuje je w najbliższym czasie. Mieszkańcy Bielska-Białej za odpady zbierane w sposób selektywny płacą 26 złotych, Rybnika – 22 złote, Będzina – 36 złotych, Zabrza – 27,70 zł, Chrzanowa -34 zł,  a w Sosnowcu stawka ma wynosić 27,7 złotych.

– Mimo tej podwyżki, Tychy będą się plasować w środku miast – jeśli chodzi o wysokość opłat za śmieci – podkreśla wiceprezydent Skoczylas. I dodaje: Samorządy nie mogą zarabiać na odbiorze śmieci, nie zrealizujemy za te środki nowej drogi czy boiska, ale nie wolno nam też dopłacać do całego systemu. Gminy dzięki opłacie od mieszkańców płacą nie tylko za odbiór śmieci, ale i ich zagospodarowanie, likwidację dzikich wysypisk, utylizację leków i rtęciowych termometrów czy wymianę koszy na śmieci.

Od stycznia 2021 roku zostanie zwiększona liczba worków do selektywnego zbierania odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby. Będzie także organizowana wiosenna i jesienna mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zabudowie jednorodzinnej w miejsce dotychczasowej, jednej, przeprowadzanej w czerwcu. Obowiązkowy będzie także monitoring pracy pojazdów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wprowadzona zostanie ulga w wysokości 20% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (obecnie w Tychach obowiązuje ulga polegająca na tym, że miesięczna stawka opłaty za wywóz śmieci za piątą i każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym to 1 zł). Dodatkowo, dla właścicieli domów jednorodzinnych, zostanie wprowadzona nowa zniżka w wysokości 2 złotych od osoby. Warunkiem skorzystania z tej bonifikaty będzie kompostowanie bioodpadów kuchennych i odpadów zielonych we własnych kompostownikach.

W ramach opłaty za wywóz śmieci, odpady pochodzenia remontowo-budowlanego będzie można dostarczyć, tak jak do tej pory, do jednego z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK -ów). Zmieni się jednak limit – w roku kalendarzowym będzie można bezpłatnie oddać 1 tonę odpadów pochodzenia remontowo-budowlanego oraz 0,5 tony odpadów wielkogabarytowych.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości objęty systemem otrzyma informację o wysokości obowiązującej należności z tytułu opłaty. Złożenie nowej deklaracji wymagane będzie tylko w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na jej wysokość. Właściciele nieruchomości, posiadający podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, w razie potrzeby będą mogli złożyć deklarację przez Internet – do tej pory nie było takiej możliwości.


Źródło : http://umtychy.pl/